Adresa të tjera të dobishme

KESHILLI I LARTE GJYQESOR  -  http://klgj.al/

 

 

Kontaktet per publikun dhe median ne lidhje me te drejten e informimit

Kordinatore per te drejten e informimit - alma.anxhara@gjykata.gov.al