Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje procedure per ngritjen ne detyre pozicioni Sekretare gjyqesore Gj.A.SHkalles I Shkoder 16-03-2021
Në referencë të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata Administrative Shkalla e Parë Shkodër, ka shpallur procedurën per ngritjen ne detyre. Pozicioni Sekretare gjyqesore.
Shpallje procedure e ngritjes ne detyre për pozicionin KDBuxhetit, Gjykata e Rrethi Kukes 09-03-2021
Në zbatim të ligjit Nr. 98/2016 datë 06.10.2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin Nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukes, ka shpallur procedurën e ngritjes ne detyre për pozicionin: Për 1 (një) vend, në pozicionin K/ Deges se Buxhetit
Shpallje per levizje paralele IT Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë 05-03-2021
Në zbatim të ligjit Nr. 98/2016 datë 06.10.2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin Nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Për 1 (një) vend, në pozicionin Nëpunës i Teknologjisë së Informacionit. Referuar nenit 6 të ketij vendimi "Shpallje e njoftimit" pika 1 : "Njoftimi shpallet në të gjitha gjykatat dhe ne faqen zyrtare të KLGJ-së". Përsa më sipër ju lutemi gjeni bashkëngjitur email-it në attach njoftimin e plotë të vendit vakant.
Shpallje njoftimin mbi rezultatet e verfikimit paraprak Gj.Rr.Gjyqesor Tirane 03-03-2021
Në referencë të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, bashkengjitur do te gjeni njoftimin mbi rezultatet e verfikimit paraprak per shpalljen e dy vendeve te lira te punes per nepunese civile gjyqesore te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
Shpallje procedure për lëvizje paralele pozicionit IT Gj.A.Shkalla I Durres 03-03-2021
Në referencë të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata Administrative Shkalla e Parë Durrës, ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele sipas pozicionit përkatës; 1 (nje) specialist IT
Shpallje procedure per lëvizje paralele për pozicionin sekretare gjyqesore Gj.Rr.Gjyqesor Korce 03-03-2021
Në zbatim të ligjit Nr. 98/2016 datë 06.10.2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin Nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: 2 (dy) sekretare gjyqësore
Shpallje procedure per levizje paralele ne Gjykaten e Rrethit Kavale pozicioni Shefe Finance 01-03-2021
Në referencë të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e shkalles se pare Kavaje​, ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele sipas pozicionit përkatës; 1 Sekretare gjyqësore 1 Kryetare deges se buxhetit
Shpallje procedure per levizje paralele ne Gjykaten e Rrethit Kavaje pozicioni sekretare 01-03-2021
Në referencë të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e shkalles se pare Kavaje​, ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele sipas pozicionit përkatës; 1 Sekretare gjyqësore 1 Kryetare deges se buxhetit
GjykataPosaçmeApelit per K.K.O shpall procedurën e pranimit ne sherbimin civil gjyqesor per IT 24-02-2021
Në referencë të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e Posaçme e Apelit per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar , ka shpallur procedurën e pranimit ne sherbimin civil gjyqesor per : sipas pozicionit përkatës; 1 (nje) Specialist IT -je
Shpallje procedure per levizje paralele per pozicionin e sekretares gjyqesore ne Gj.Apelit Shkoder 23-02-2021
Gjykata e Apelit Shkodër ka filluar proceduren nga fillimi për rekrutimin e dy sekretareve gjyqesore