REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE - Gjashtemujori i Pare viti 2016       

Nr. Rendor

Data e rregjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

01

 

 

05.01.2016

Kerkese kopje vendimi

05.01.2016

perfunduar

200

02

 

 

05.01.2016

Kerkese per venien ne dispozicion te dosjes

05.01.2016

perfunduar

10.000

03

 

 

11.02.2016

Kerkese urdher ekzekutimi

11.02.2016

perfunduar

200

 

04

 

13.01.2016

Kopje proces-verbali , kpje vendimi te ndermjetem per perjshtim gjyqtari

14.01.2016

perfunduar

400

 

05

 

14.01.2016

Kerkese kopje procesverbale seance, kopje cd-audio etj

18.01.2016

perfunduar

Tarifa nuk aplikohet(invalid)

 

06

 

22.01.2016

Kerkese per plotesim regjistri te parashikimit te prokurimeve per gjykaten, per vitin 2016

22.01.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

07

01.02.2016

Kerkese per dhenie mendim per vleresimin e punes se Kryetarit te Gjykates

11.02.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

08

 

 

09.02.2016

Kopje prokure e posacme

09.02.2016

perfunduar

200

 

09

 

09.02.2016

Kopje proces-verbal seance

09.02.2016

perfunduar

200

10

 

16.02.2016

Kopje pyetesor te ceshtjes, pergjigje dhe specifikime te licensave te eksperteve

16.02.2016

perfunduar

800

11

 

 

24.02.2016

Kopje te akteve te ndodhura ne dosje(vendimi I huaj)

24.02.2016

perfunduar

600

12

29.02.2016

Ankese ne lidhje me proceduren e tenderit,“Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se Gjykates se Apelit Gjirokaster“

01.03.2016

perfunduar

Nuk ka

13

29.02.2016

Ankese ne lidhje me proceduren e tenderit,“Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se Gjykates se Apelit Gjirokaster“

01.03.2016

perfunduar

Nuk ka

14

02.03.2016

Ankese ne lidhje me proceduren e tenderit,“Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se Gjykates se Apelit Gjirokaster“

02.03.2016

perfunduar

Nuk ka

 

15

 

04.03.2016

Kopje vendimi te ndermjetem perjashtim gjyqtari dhe vendimi perfundimtar

04.03.2016

perfunduar

400

 

16

08.03.2016

Kopje te raporteve perfundimtare te tatimeve, akt ekspertimi kontabel

11.03.2016

perfunduar

1200

 

17

 

09.03.2016

Kopje akt-marreveshje, harta

09.03.2016

perfunduar

600

18

 

 

09.03.2016

Urdher ekzekutimi, fatura shpenzimesh gjyqesore

09.03.2016

perfunduar

400

19

 

 

10.03.2016

Kopje akt ekspertimi

10.03.2016

perfunduar

200

20

11.03.2016

Ankese ne lidhje me proceduren e tenderit,“Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se Gjykates se Apelit Gjirokaster“

15.03.2016

perfunduar

Nuk ka

21

15.03.2016

Kerkese per dorezim dokumentacioni “Regjister themeltar i punonjesve prane ISSSH“

15.04.2016

perfunduar

Nuk ka

22

18.03.2016

Ankese ne lidhje me proceduren e tenderit,“Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se Gjykates se Apelit Gjirokaster“

18.03.2016

perfunduar

Nuk ka

23

 

 

25.03.2016

Kopje te procesverbaleve te ceshtjes

25.03.2016

perfunduar

1000

24

 

 

29.03.2016

Kerkese per dhenie informacioni lidhur me progresin e zbatimit te ligjit “Per te drejten e informimit“

31.03.2016

perfunduar

Nuk ka

25

01.04.2016

Kerkese kopje vendimi

01.04.2016

perfunduar

200

 

26

01.04.2016

Kerkese kopje vendimi

01.04.2016

perfunduar

200

 

27

01.04.2016

Kerkese kopje vendimi

01.04.2016

perfunduar

200

 

28

04.04.2016

Kerkese kopje vendimi

04.04.2016

perfunduar

200

 

29

06.04.2016

Kerkese kopje vendimi

06.042016

perfunduar

200

 

30

08.04.2016

Kerkese kopje vendimi

08.04.2016

perfunduar

 

200

31

12.04.2016

Kerkese kopje vendimi

12.04.2016

perfunduar

200

 

32

12.04.2016

Vertetim

12.04.2016

perfunduar

200

 

33

12.04.2016

Kerkese kopje vendimi

12.04.2016

perfunduar

200

 

34

12.04.2016

Kerkese kopje vendimi

12.04.2016

perfunduar

 

200

35

14.04.2016

Kerkese kopje vendimi

14.04.2016

perfunduar

200

 

37

14.04.2016

Kerkese kopje vendimi

14.04.2016

perfunduar

200

 

38

14.04.2016

Kerkese kopje vendimi

14.04.2016

perfunduar

200

 

39

14.04.2016

Kerkese kopje vendimi

14.04.2016

perfunduar

200

 

40

19.04.2016

Kerkese kopje vendimi

19.04.2016

perfunduar

200

 

41

19.04.2016

Kerkese kopje vendimi

19.04.2016

perfunduar

200

 

42

20.04.2016

Kerkese kopje vendimi

 

20.04.2016

perfunduar

200

 

43

25.04.2016

Kerkese kopje vendimi

25.04.2016

perfunduar

 

200

44

26.04.2016

Kerkese kopje vendimi

26.04.2016

perfunduar

200

 

45

27.04.2016

Kerkese kopje vendimi

27.04.2016

perfunduar

 

200

46

27.04.2016

Kerkese kopje vendimi

27.04.2016

perfunduar

 

200

47

29.04.2016

Kerkese kopje vendimi

29.04.2016

perfunduar

 

200

48

04.05.2016

Kerkese kopje vendimi

04.05.2016

perfunduar

200

 

49

04.05.2016

Kerkese kopje vendimi

04.05.2016

perfunduar

200

 

50

05.05.2016

Kerkese kopje vendimi

05.05.2016

perfunduar

200

 

51

06.05.2016

Kerkese kopje vendimi

06.05.2016

perfunduar

200

 

52

09.05.2016

Kerkese flete thirrje

09.05.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

 

53

10.05.2016

Kerkese kopje vendimi

10.05.2016

perfunduar

200

 

54

10.05.2016

Kerkese studim dosje

10.05.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

 

 

55

10.05.2016

Kopje aktesh

10.05.2016

perfunduar

800

 

56

12.05.2016

Informacion mbi sistemin kontabel te rekomandimeve te lena nga KLSH dhe ZABGJ per Gj.Apelit Gjirokaster

09.06.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

 

57

12.05.2016

Kerkese kopje vendimi

12.05.2016

perfunduar

200

 

58

16.05.2016

Kerkese kopje vendimi

16.05.2016

perfunduar

200

 

59

16.05.2016

Kerkese kopje vendimi

16.05.2016

perfunduar

200

 

60

16.05.2016

Kerkese kopje vendimi

16.05.2016

perfunduar

200

 

61

20.05.2016

Kerkese kopje vendimi

20.05.2016

perfunduar

200

 

62

23.05.2016

Kerkese per informacion mbi zbatimin e ligjit nr 138/2015 dhe te vendimit nr 17/2016 te Kuvendit te Shqiperise.

23.05.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

63

24.05.2016

Kerkese kopje vendimi

24.05.2016

perfunduar

200

 

64

25.05.2016

Kerkese kopje vendimi

25.05.2016

perfunduar

200

 

65

26.05,2016

Kerkese kopje aktesh

26.05.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

 

66

26.05.2016

Kerkese kopje vendimi

26.05.2016

perfunduar

200

 

67

26.05.2016

Kerkese kopje vendimi

26.05.2016

perfunduar

200

 

68

27.05.2016

Kerkese kopje proces verbalesh seancash

31.05.2016

perfunduar

 

1200

69

27.05.2016

Kerkese kopje vendimi

27.06.2016

perfunduar

200

 

70

01.06.2016

Kerkese kopje vendimi

01.06.2016

perfunduar

200

 

71

01.06.2016

Kerkese kopje vendimi

01.06.2016

perfunduar

 

200

72

01.06.2016

Kerkese kopje vendimi

01.06.2016

perfunduar

 

200

73

02.06.2016

Kerkese kopje vendimi

02.06.2016

perfunduar

200

 

74

02.06.2016

Kerkese kopje aktesh

02.06.2016

perfunduar

 

200

75

02.06.2016

Kerkese studim dosje,

kopje aktesh

02.06.2016

perfunduar

800

76

03.06.2016

Kerkese kopje vendimi

03.06.2016

perfunduar

 

200

 

77

03.06.2016

Kerkese kopje vendimi

03.06.2016

perfunduar

200

 

78

06.06.2016

Kerkese kopje vendimi

06.06.2016

perfunduar

200

79

07.06.2016

Kerkese informacioni

09.06.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

80

07.06.2016

Kerkese informacioni per dokumentacionin arkivor ne ruajtje ne Gjykaten e Apelit Gjirokaster

16.06.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

81

 

08.06.2016

Kerkese kopje vendimi

08.06.2016

perfunduar

200

82

 

09.06.2016

Kerkese kopje vendimi

09.06.2016

perfunduar

200

83

 

09.06.2016

Kerkese informacioni lidhur me ecurine e ceshtjes

09.06.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

84

 

10.06.2016

Kerkese kopje vendimi

10.06.2016

perfunduar

200

85

 

10.06.2016

Kerkese kopje vendimi

10.06.2016

perfunduar

200

86

10.06.2016

Kerkohet informacion i detajuar ne lidhje me kerkesen per shtese page per pune te demshme per shendetin

22.06016

perfunduar

Nuk aplikohet

87

14.06.2016

Kerkese kopje vendimi

14.06.2016

perfunduar

200

 

88

14.06.2016

Kerkese kopje vendimi

14.06.2016

perfunduar

200

 

89

14.06.2016

Kerkese kopje vendimi

14.06.2016

perfunduar

200

 

90

14.06.2016

Kerkese kopje vendimi

14.06.2016

perfunduar

200

 

91

15.06.2016

Kerkese kopje vendimi

15.06.2016

 

perfunduar

200

92

16.06.2016

Kerkese kopje vendimi

16.06.2016

perfunduar

 

200

93

18.06.2016

Kerkese studim dosje

18.06.2016

perfunduar

 

Nuk aplikohet

94

21.06.2016

Kerkese per kopje aktesh dhe proces verbal

23.06.2016

perfunduar

1000

95

20.06.2016

Kerkese kopje vendimi

20.06.2016

perfunduar

200

 

96

23.06.2016

Kerkese kopje vendimi

23.06.2016

perfunduar

200

 

97

27.06.2016

Kerkese kopje vendimi

27.06.2016

perfunduar

200

 

Përditësuar datë 28.06.2016

 

 

RREGJISTER I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE - Tremujori i trete 2016

Nr. Rendor

Data e rregjistrimi të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

1

 

 

06.07.2016

 

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

06.07.2016

perfunduar

200 leke

2

06.07.2016

 

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

06.07.2016

perfunduar

200 leke

3

07.07.2016

Ankese ne lidhje me zbardhjen e vendimit

07.07.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

4

07.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

07.07.2016

perfunduar

200 leke

5

07.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

07.07.2016

perfunduar

200 leke

6

08.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

08.07.2016

perfunduar

200 leke

7

08.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

08.07.2016

perfunduar

200 leke

8

08.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

08.07.2016

perfunduar

200 leke

9

08.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

08.07.2016

perfunduar

200 leke

10

11.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

11.07.2016

perfunduar

200 leke

11

14.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

14.07.2016

perfunduar

200 leke

12

14.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

14.07.2016

perfunduar

200 leke

13

15.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

15.07.2016

perfunduar

200 leke

14

15.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

15.07.2016

perfunduar

200 leke

15

19.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

19.07.2016

perfunduar

200 leke

 

16

 

20.07.2016

Ankese

20.07.2016

Ankesa percilet ne Gj.Rr.Gj.

Gjirokaster

Nuk aplikohet

17

20.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

20.07.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

18

21.07.2016

Vertetim

21.07.2016

perfunduar

200 leke

19

28.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

28.08.2016

perfunduar

200 leke

20

29.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

29.07.2016

perfunduar

200 leke

21

28.09.2016

Kerkese per bashkepunim

28.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

22

19.08.2016

Kerkese per plotesim buletini

26.08.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

23

06.09.2016

Kerkese per transerte pa pagese te pajisjes „Server“

06.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

24

15.09.2016

Kerkese per pagim FTSH

20.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

25

02.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

02.09.2016

perfunduar

200 leke

26

06.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

06.09.2016

perfunduar

200 leke

27

06.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

06.09.2016

perfunduar

200 leke

28

07.09.2016

Kerkese per shkurtim vendimi

07.09.2016

perfunduar

200 leke

29

07.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

07.09.2016

perfunduar

200 leke

30

09.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

09.09.2016

perfunduar

200 leke

31

09.09.2016

Vertetim

09.09.2016

perfunduar

200 leke

32

09.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

09.09.2016

perfunduar

200 leke

33

13.09.2016

Vertetim qe ceshtja eshte ne proces gjykimi

13.09.2016

perfunduar

200 leke

34

14.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

14.09.2016

perfunduar

200 leke

35

16.09.2016

Kerkohen te dhena ne lidhje me ceshtjen penale

19.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

36

16.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

16.09.2016

perfunduar

200 leke

37

20.09.2016

Kerkese per informcion

21.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

38

21.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

21.09.2016

perfunduar

200 leke

39

22.09.2016

Kerkese per caktimin e seancave sipas grafikut

Ne vazhdim

Ne vazhdim

Nuk aplikohet

40

22.09.2016

Kerkese per informacion ne lidhje me kontrollin e ushtruar nga KLD

22.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

41

22.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

22.09.2016

perfunduar

200 leke

42

22.09.2016

Kerkese per studim dosje civile

22.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

42

23.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

23.09.2016

perfunduar

200 leke

43

27.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

27.09.2016

perfunduar

200 leke

44

27.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje procesverbali

28.09.2016

perfunduar

1000 leke

45

28.09.2016

Vertetim

28.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

46

28.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

28.09.2016

perfunduar

200 leke

Përditësuar 30.09.2016

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE - VITI 2017

Nr. Rendor

Data e rregjistrimi të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

1

 

 

20.02.17

Kërkesë për vëzhgimin e seancave gjyqësore

20.02.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

2

18.05.2017

Kërkesë për informacion

18.05.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

3

22.05.2017

Kërkesë për informacion

24.05.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

4

30.05.2017

Kërkesë për informacion

31.05.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

5

07.09.2017

Kërkesë për informacion

13.09.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

Përditësuar me 29.12.2017

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE   Viti 2018

Nr. Rendor

Data e rregjistrimi të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

1

29.01.2018

Kërkesë për informacion

19.01.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

2

01.02.2018

Kërkesë për informacion

09.02.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

3

02.02.2018

Kërkesë për informacion

07.02.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

4

19.02.2018

Kërkesë për informacion

20.02.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

5

26.02.2018

Kërkesë për informacion

27.02.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

6

27.02.2018

Kërkesë për informacion

27.02.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

7

07.03.2018

Kërkesë për informacion

10.03.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

8

09.03.2018

Kërkesë për informacion

09.03.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

9

27.03.2018

Kërkesë për informacion

27.03.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

10

10.05.2018

Kërkesë për informacion

10.05.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

11

25.05.2018

Kërkesë për informacion

28.05.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

Përditësuar dt 30.05.2018