Title Published on Actions
GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR 23/02/2021
GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR njoftim_shpallje vendi pune per praninim ne sherbimin civil specialist IT.
PUNONJES SIGURIE 23/02/2021
Vend i lire pune per punonjes sigurie
Gjykata Administrative Shkalla e Pare Tirane 22/02/2021
Gjykata Administrative Shkalla e Pare Tirane
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë 22/02/2021
Sekretar Gjyqesor
Gjykata e Apelit Shkodër 22/02/2021
Gjykata e Apelit Shkodër
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane 22/02/2021
Në referencë të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele sipas pozicionit përkatës; 11 (njëmbëdhjetë) sekretare gjyqësore
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane 22/02/2021
Në referencë të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele sipas pozicionit përkatës; 11 (njëmbëdhjetë) sekretare gjyqësore
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat 22/02/2021
Në referencë të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele sipas pozicionit përkatës; 2 (dy) sekretare gjyqësore