PROGRAM   TRANSPARENCE

 

 

I.HYRJE

 

Ne perputhje me nenin 7 te ligjit nr.119/2014 "Per te Drejten e Informimit" eshte pergatitur programi i transparences i Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Shkoder. Ky program percakton kornizen ligjore te veprimtarise se autoritetit ne kuader te ligjit nr.119/2014. Ky program vleresohet si nje menyre konkrete permes se cites Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Shkoder nderton dhe rrit transparencen ne punen e saj institucionale, ne interes te publikut, Autoriteti Publik do te perditesoje here pas here Programin e Transparences, ne perputhje me piken 2 te nenit 5 te LDI-se. Informacioni i bere publik ne kete program, synon te beje transparencen e veprimtarise se Gjykates nepermjet pasqyrimit te detajuar te tij ne ambjentet e gjykates dhe ne mjediset e pritjes se publikut, si dhe me krijimin e mundesise nga ministria e drejtesise per faqen zyrtare te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Shkoder, edhe ne portalin e gjykates. Programi i transparences pasqyrohet ne rubrika, tekste/permbajtje, afat kohor per berjen publike te tij, menyren e berjes publike si dhe strukturen perkatese e cila prodhon ose administron dokumentin. Pervec kesaj, cdo dokument eshte i aksesueshem nga publiku. Dokumentacioni i bere publik, do te jete i perditesuar ne forme e permbajtjeje. Faqja zyrtare e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Shkoder do te behet e mundur nepermjet ministrise se drejtesise, ku do te mundesoje informacion per publikun pa kerkese ne nje format lehtesisht te kuptueshem dhe   informacione qe karakterizohen nga kufizime te identifikimit te te dhenave personale per shkak te ruajtjes se privatesise se individeve/subjekteve te te dhenave, etj.

 

 

 

 1. PARIME TE PERGJITHSHME

Parimet kryesore ne te cilat mbeshtetet Programi Transparences nga Gjykata jane:

 1. "E drejta per informim" eshte e drejte Kushtetuese e parashikuar ne nenin 23 te saj, e aksesueshme nga te gjithe pa asnje perjashtim.
 2. Prezumimi i publikimit maksimal te te dhenave: Gjykata Administrative e Shkalles se Pare

Shkoder ushtron funksione publike, per rrjedhoje informacioni qe njedh nga veprimtaria e tij publikohet ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

 1. Informacioni pershtatet ne gjuhe te qarte e te kuptueshme.

4.0rgan mbikeqyres i procedurave te informimit publik eshte Komisioneri per te Drejten e

Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale.

 1. Rishikimi i programit te transparences behet sipas se njejtes procedure, permes se ciles eshte bere miratimi i tij.
 2. Informacioni publik pa kerkese duhet te jete:

- i plote;

- i sakte;

- i perditesuar;

- i thjeshte ne konsultim;

- i kuptueshem;

- lehtesisht i aksesueshem;

- i pajtueshem me dokumentet origjinale ne posedim te autoritetit publik.

 

 

 

III. INFORMACIONI QE BEHET PUBLIK PA KERKESE

Informacioni i lejuar per publikim eshte shprehimisht i parashikuar ne nenin 7 te ligjit

Nr.119/2014 "Per te Drejten e Informimit".

 

Ne perputhje me kete program transparence te miratuar, Gjykata e Apelit Shkoder vendos ne dispozicion te publikut, ne ambjentet e gjykates dhe mjediset e pritjes se publikut (se shpejti edhe ne faqen e saj te intemetit) kategorite e meposhtme te informacionit:

 • Strukturen organizative te autoritetit publik;
 • Tekstet e plota, te konventave qe jane ratifikuar, te ligjeve, te akteve nenligjore, te kodeve te sjelljes, dokumente politikash, te manualit ose ndonje dokument tjeter qe ka lidhje me ushtrimin e funksioneve te tij dhe qe prek publikun e gjere;
 • Informacion per procedurat qe duhen ndjekur per te bere nje kerkese per informim, adresen postare dhe elektronike per depozitimin e kerkesave per informim,
 • Te dhena per vendndodhjen e zyrave te autoritetit publik, orarin e punes, emrin dhe kontaktet e koordinatorit per te drejten e informimit;
 • Mekanizmat monitorues dhe te kontrollit qe veprojne mbi autoritetin publik, perfshire planet strategjike te punes, raportet e auditimit nga subjektet kompetente, si dhe dokumentet qe permbajne tregues te performances se autoritetit;
 • Te dhena per buxhetin dhe planin e shpenzimeve per vitin financiar ne vijim dhe vitet e kaluara, si dhe cdo raport vjetor per zbatimin e buxhetit.
 • Informacion per sherbimet qe autoriteti i jep publikut, perfshire standardet per cilesine e sherbimit, nje pershkrim te kategorive dhe formave te ndihmes shoqerore, subvencioneve te dhena nga autoriteti publik dhe te procedurave per t'i perfituar ato, informacione dhe dokumente qe kerkohen shpesh, cdo informacion tjeter qe gjykohet i dobishem nga autoriteti publik;
 • Aktet qe permbajne rregulla, norma apo kufizime te te drejtave dhe lirive themelore te individit, si dhe me efekt te drejtperdrejte per ta, behen publike me ane te afishimit ( se shpejti edhe ne faqen zyrtare te intemetit), brenda 48 oreve prej miratimit te aktit nga autoriteti publik, pra nga Gjykata Administrative Shkalla Pare Shkoder.

Informacioni i publikuar sipas kesaj skeme, perditesohet sa here qe ai ndryshon.

 

 1. Publikimi

Ne perputhje me kete program transparence, Gjykata Administrative Shkalla Pare Shkoder

vendos ne dispozicion te publikut nepermjet afishimit ne ambjentet e gjykates dhe ato te pritjes se publikut, kategorite e mesiperme, titulluar "Programi i Transparences".

 

 

 

 1. Monitorimi

Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale monitorin

zbatimin e ligjit per te drejten e informimit, duke e nxitur parimin e transparences ne punen e autoriteteve publike, vecanerisht duke sensibilizuar dhe informuar per ceshjte te se drejtes informimit. Komisioneri ben rekomandime per aurotitet publike lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale te transparences.

 

 

 

 

Gjykata Administrative Shkalla Pare Shkoder