REPUBLIKA E SHQIPERISE

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE

VLORE

 

                                                                  Nr. 26   Prot                                                                                       Date  10.03.2020

 URDHER

 

 

LENDA:        Pezullim i veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Vlore.

 

Ne zbatim te vendimit Keshillit te Larte Gjyqesor, nr.127  nr.127 date 10.03.2020 “Per Pezullimin e Veprimtarisë dhe Shërbimeve Gjyqësore në te Gjitha Gjykatat  ne Republikën e Shqipërisë “  ne baze te kompetencave qe kam si Zevendes Kryetare  e Gjykates:

 

URDHEROJ:

 

  1. Pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore ne kete gjykate për shkak të situatës së krijuar nga infeksioni i përhapur Covid-2019 per periudhen 11.03.2020-24.03.2020.
  2. Përjashtohen nga efektet e këtij pezullimi veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore, që lidhen me çështje me natyrë të ngutshme, sic jane masat e sigurimit te padise te cilat duhet te shqyrtohen vetem ne dhome keshillimi.
  3. Shqyrtimi i masave te sigurimit te padise do te shqyrtohen nga gjyqtaret sipas urdhrit te posaçem per gadishmerine e gjyqtareve per kete periudhe pezullimi te veprimtarise gjyqesore.
  4. Në çdo rast nga ana e gjykatës duhet të shmanget prania e publikut në zhvillimin e seancave gjyqësore.
  5. Kohëzgjatja e pezullimit, parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, do te jetë për një periudhë 2 (dy) javore nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.
  6. Rregjistrimi i kerkesave me objekt marrjen te masave te sigurimit te padise do te kryhet nga Kryesekretarja vetem ne orarin e percaktuar konkretisht çdo dite ora 09.00-11.00.
  7. Një kopje e këtij urdhri t’i njoftohet Kancelares, Kryesekretares se Gjykates Administrative per zbatim.
  8. Nje kopje e ketij urdhri tu njoftohet gjyqtareve te kesaj gjykate dhe një kopje tjetër te arkivohet ne gjykate.
  9. Nje kopje e ketij urdhri te publikohet ne faqen zyrtare te Gjykates Administrative Shkalla e Pare Vlore, nje kopje te afishohet ne hyrje te Gjykates Administrative Shkalla e Pare Vlore dhe tek Kendi i Njoftimeve te publikut ne Kryesekretari.

 

  1. Ky urdhër hyn ne fuqi neser me date 10.03.2020, ora 15.00.

 

    ZEVENDES/ KRYETARE E GJYKATES

GENTIANA  XHELILI

 

 

Te nderuar lexues!

Në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë..
Në kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedurial nëpër gjykata, në kuadrin e rritjes së transparencës ndaj publikut dhe medias, informimit në kohë dhe të saktë të qytetarëve me veprimtaritë e gjykatave Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqiperisë ka ndërtuar dhe mirëmban këtë faqe.
Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi, funksionimin dhe aktivitetin e Gjykatës, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.
Përditësimi i vazhdueshëm i faqes së internetit të Gjykatës  Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, duke e pasuruar atë me më shumë instrument të rinj për kërkimin e informacionit, është në harmoni me nevojën e modernizimit të imazhit të drejtësisë dhe me përpjekjet për të qenë në të njëjtin hap me zhvillimet e teknologjisë së informacionit.
Për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë transparenca e veprimtarisë së saj mbetet një angazhim kryesore dhe ky është një prej motiveve më serioze të përpjekjeve tona për të përfshirë në këtë faqe interneti një informacion sa më të dobishëm, i cili do t’i vinte në ndihmë të gjithë vizitorëve që dëshirojnë të marrin informacion.