Periudha:
Vlera
Viti:
of0
REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E APELIT KORÇË
Evidenca statistikore per çeshtjet penale gjate periudhes:
Vepra penale
Dinamika
Te Perfunduara
Shpejtesia e gjykimit
Ankimime
Kerkesa Penale
Neni
Emertimi i veprave penale
Ceshtje te mbartura
Ceshtje Te Reja
Ceshtje Rigjykim
Ceshtje Rihetim
Te tjera
Gjithsej
Vendim Fajesie
Vendim pafajesie
Vendim pushimi
Plotesim hetimi
Moskompetence
Te tjera
Gjithsej
Deri ne 2 Muaj
2 deri ne 6 muaj
6 - 12 muaj
Me shume se nje vit
Apel i prokurorit
Apel i te Pandehurit
Shuma e apeleve
Rekurs i prokurorit
Rekurs i te pandehurit
Shuma e rekurseve
Gjithsej ankimime
Arrest ne Burg
Arrest shtepie
Detyrim Paraqitje
Arrest ne mungese
Garancia pasurore
Njohja e vendimeve te huaja
Kerkesa te tjera
Gjithsej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Totali Krime + Kundravajtje