Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 3/30/2017 deri ne 3/30/2017
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala 2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
11115-00452-40-2016
3/30/2017
11:40:00
11:59:00
01
Salla
Aliqi Gjermani [Paditës],Agrikol Gjermani [Paditës],Mishel Gjermani [Paditës],Leko Gjermani [Paditës],Vrisidha Gjermani [Paditës],Leonard Gjermani [Paditës],Katjusha Bakallbashi [Paditës],Ylli Qirinxhi [Paditës]
Alfred Gjermani [I Paditur],Xheni Polena [I Paditur],Stefanaq Gjermani [I Paditur]
Padi për Kërkimin e Sendit (Neni 296-303 K.C)
Olsi Xhavella
11216-00459-40-2016
3/30/2017
09:00:00
09:19:00
02
Salla
Ejona Hima [Paditës]
Ilirjan Xhaferi [I Paditur]
Padi për Kontratën e Qirasë (Neni 801-849 K.C)
Etleva Temo
11232-00116-40-2017
3/30/2017
10:20:00
10:39:00
01
Salla
Megi Tane [Paditës]
Arben Shkembi [I Paditur]
Të Tjera Civ. të Përgj.
Stavri Kallço
21001-00472-40-2016
3/30/2017
10:20:00
10:39:00
02
Salla
Xhoana Cipi [Paditës]
Mitrush Cipi [I Paditur]
Padi për Zgjidhje Martese (Neni 125-163 K.F)
Brunilda Orhani
21243-00458-40-2016
3/30/2017
10:00:00
10:19:00
02
Salla
Olsi Mema [Paditës]
Ujsjelles Kanalizime sh.a Pogradec [I Paditur]
Pagim Page
Brunilda Orhani
21243-00465-40-2016
3/30/2017
09:20:00
09:39:00
02
Salla
Oltion Begollari [Paditës]
Ujsjelles Kanalizime sh.a Pogradec [I Paditur]
Pagim Page
Etleva Temo
21243-00441-40-2016
3/30/2017
11:20:00
11:39:00
01
Salla
Adriatik Xhakolli [Paditës]
Ujsjelles Kanalizime sh.a Pogradec [I Paditur]
Pagim Page
Olsi Xhavella
21243-00444-40-2016
3/30/2017
10:40:00
10:59:00
01
Salla
Thoma Angjellari [Paditës]
Ujsjelles Kanalizime sh.a Pogradec [I Paditur]
Pagim Page
Stavri Kallço
21250-00438-40-2016
3/30/2017
11:00:00
11:19:00
01
Salla
Vladimir Musollari [Kërkues]
 
Vertetim fakti jurudik.
Stavri Kallço
21253-00469-40-2016
3/30/2017
09:40:00
09:59:00
02
Salla
Koco Thomai [Paditës]
Naum Thomai [I Paditur],Vladimir Thomai [I Paditur]
Pavlefshmeri kontrate
Etleva Temo
21269-00440-40-2016
3/30/2017
12:00:00
12:19:00
01
Salla
Sulejman Sulkollari [Paditës]
Agush Bega [I Paditur],Paqesor Bega [I Paditur],Olsi Bega [I Paditur],Niko Bega [I Paditur],Z.V.R.P.P.Pogradec [I Paditur]
Detyrim per njohje bashkepronar
Sotiraq Lubonja
58325-00452-40-2016
3/30/2017
12:20:00
12:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Orlind Pilinci [I Pandehur]
Prodhimi dhe Shitja e Narkotikëve (Ndryshuar) (Neni 283 K.P)
Brunilda Orhani
60001-00130-40-2017
3/30/2017
10:40:00
10:50:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Entela Prifti
60001-00145-40-2017
3/30/2017
09:40:00
09:59:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Stavri Kallço
60001-00146-40-2017
3/30/2017
09:20:00
09:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Stavri Kallço
60001-00159-40-2017
3/30/2017
10:00:00
10:19:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Stavri Kallço
61010-00119-40-2017
3/30/2017
13:20:00
13:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Shuarje & Rev. Mase Sig. Personal (N.260 K.Pr.P)
Olsi Xhavella
70101-00030-40-2017
3/30/2017
12:40:00
12:59:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)
Olsi Xhavella
71008-00043-40-2017
3/30/2017
11:00:00
11:19:00
02
Salla
Xhensila Qako [Kërkues],Prokuroria Korce [Prokuror]
Elmas Shaqiri [I Pandehur],Fatos Sinani [I Pandehur],Zija Ismaili [I Pandehur]
Kerkese per kundershtim vendimi prokurorise (neni 329 K.Pr.Penale)
Brunilda Orhani