Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 5/26/2015 deri ne 5/26/2015
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
11112-00101-40-2014
5/26/2015
13:00:00
13:19:00
01
Salla
Nensi Karafili [Paditës]
Kristaq Karafili [I Paditur]
Padi për Pjestimin e Sendit të Përbashkët (Neni 207 K.C)
Stavri Kallço
11215-00467-40-2012
5/26/2015
09:20:00
09:39:00
02
Salla
Alfred Kondi [Paditës]
Shoq "Krek" sh.p.k [I Paditur]
Padi për Kontratën e Emfiteozës (Neni 784-800 K.C)
Brunilda Orhani
21249-00454-40-2014
5/26/2015
12:00:00
12:19:00
02
Salla
Kasem Galla [Paditës]
OSHE sh.a Tirane [I Paditur]
Padi per zgjidhje te menjehershme te kontrates se punes ne menyre te paligjshme.
Etleva Temo
21250-00445-40-2014
5/26/2015
11:40:00
11:59:00
02
Salla
Limonije Zhula [Kërkues]
 
Vertetim fakti jurudik.
Etleva Temo
21291-00001-40-2015
5/26/2015
12:40:00
12:59:00
01
Salla
Alfred Frasheri [Paditës],Sali Frasheri [Paditës],Neki Frasheri [Paditës]
A.K.K.P.Tirane [I Paditur]
Ndryshim vendimi
Stavri Kallço
52703-00506-40-2014
5/26/2015
11:20:00
11:38:00
02
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
Edmond Xhukellari [I Pandehur],Ervist Xhukellari [I Pandehur]
Heqja e Paligjshme e Lirisë (Neni 110 K.P)
Entela Prifti
52902-00005-40-2015
5/26/2015
09:00:00
09:14:00
02
Salla
Mirela Yzellari [I Dëmtuari Akuzues],Prokuroria Pogradec [Prokuror]
 
Mosdhënia e Mjeteve për Jetesë (Neni 125 K.P)
Entela Prifti
52909-00566-40-2014
5/26/2015
12:20:00
12:39:00
02
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
Demirali Cano [I Pandehur]
Pengimi për të Bashkëjetuar ose për të Zgjidhur Martesën (Neni 130 K.P)
Etleva Temo
52909-00017-40-2015
5/26/2015
09:20:00
09:33:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Shpetim Caulli [I Pandehur]
Pengimi për të Bashkëjetuar ose për të Zgjidhur Martesën (Neni 130 K.P)
Etleva Temo
53002-00031-40-2015
5/26/2015
09:40:00
09:52:00
02
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Jetmir Telka [I Pandehur],Orion Larti [I Pandehur]
Organizimi i Llotarive të Palejuar (Neni 197 K.P)
Entela Prifti
53101-00006-40-2015
5/26/2015
10:00:00
10:19:00
02
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
Landi Kusollari [I Pandehur]
Vjedhja (Shtuar) (Neni 134 K.P)
Etleva Temo
58317-00009-40-2015
5/26/2015
11:00:00
11:19:00
02
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Nderim Kupe [I Pandehur]
Vetëgjyqësia (Neni 277 K.P)
Brunilda Orhani
58325-00015-40-2015
5/26/2015
10:40:00
10:59:00
02
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Ledion Selimi [I Pandehur]
Prodhimi dhe Shitja e Narkotikëve (Ndryshuar) (Neni 283 K.P)
Etleva Temo
59127-00014-40-2015
5/26/2015
10:20:00
10:39:00
02
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Zhuljeta Misho [I Pandehur],Anesti Misho [I Pandehur]
Veprime në Kundërshtim me Vendimin e Gjykatës (Neni 321 K.P)
Etleva Temo