Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 1/17/2017 deri ne 1/17/2017
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala 2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
11118-00324-40-2016
1/17/2017
13:00:00
13:19:00
02
Salla
Efterpi Pasko [Paditës],Pandeli Pasko [Paditës],Polikseni Leka [Paditës],Doruntina Pasko [Paditës],Atlanta Pekmezi [Paditës]
Aurel Mato [I Paditur],Arben Mato [I Paditur],Athina Mato [I Paditur]
Padi për Shkaktimin e Dëmit (Neni 608-654 K.C)
Brunilda Orhani
21245-00475-40-2016
1/17/2017
11:00:00
11:19:00
02
Salla
Leonidha Dhodho [Kërkues]
 
Njohje dhe dhenie fuqi vendimit te huaj.
Etleva Temo
21245-00477-40-2016
1/17/2017
11:40:00
11:59:00
02
Salla
Kristo Rado [Kërkues]
 
Njohje dhe dhenie fuqi vendimit te huaj.
Brunilda Orhani
80001-00475-40-2016
1/17/2017
12:00:00
12:19:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Perfitim ulje denimi
Olsi Xhavella
21245-00437-40-2016
1/17/2017
09:00:00
09:19:00
01
Salla
Jonida Skeparoska [Kërkues]
 
Njohje dhe dhenie fuqi vendimit te huaj.
Olsi Xhavella
80001-00536-40-2016
1/17/2017
09:20:00
09:39:00
01
Salla
  
Perfitim ulje denimi
Olsi Xhavella
80003-00575-40-2016
1/17/2017
10:20:00
10:39:00
01
Salla
Nazmi Haruni [Kërkues],. [Prokuror]
. [I Pandehur]
Kërkesë për pezullimin e dënimit
Olsi Xhavella
21245-00476-40-2016
1/17/2017
11:20:00
11:39:00
01
Salla
Artan Malellari [Kërkues]
 
Njohje dhe dhenie fuqi vendimit te huaj.
Olsi Xhavella
21246-00328-40-2016
1/17/2017
12:20:00
12:39:00
01
Salla
Avokatura e Shtetit Zyra vendore Korce [Paditës]
Mitat Cake [I Paditur]
Njohje pronar
Sotiraq Lubonja
70101-00557-40-2016
1/17/2017
10:00:00
10:19:00
01
Salla
Volter Hymet [Kërkues]
 
Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)
Sotiraq Lubonja
21274-00457-40-2016
1/17/2017
09:40:00
09:59:00
01
Salla
Kristo Ago [Paditës],Drita Ago [Paditës]
Shoq Permb "FLASH" sh.p.k [I Paditur],Micro Credit Albania sh.p.k [I Paditur]
Kundershtim veprimesh permbarimore
Sotiraq Lubonja
71008-00582-40-2016
1/17/2017
10:40:00
10:59:00
01
Salla
Theodhoraq Manushi [Kërkues]
 
Kerkese per kundershtim vendimi prokurorise (neni 329 K.Pr.Penale)
Sotiraq Lubonja