Swith to English language
Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 10/2/2014 deri ne 10/2/2014
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
21241-00642-40-2013
10/2/2014
12:00:00
12:19:00
02
Salla
Baki Ninga [Paditës],Selvije Ninga [Paditës],Engjellush Ninga [Paditës],Lindar Ninga [Paditës]
Komisioni i Tokes Voskopoje [I Paditur],Komisioni i Tokes Komuna Voskopoje [I Paditur]
Kundërshtim Akti
Brunilda Orhani
21240-00071-40-2014
10/2/2014
11:40:00
11:59:00
02
Salla
Tatjana Fezollari [Paditës]
Alban Bylykbashi [I Paditur]
Kthim Lekësh
Brunilda Orhani
58325-00179-40-2014
10/2/2014
13:00:00
13:19:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Elton Kocoli [I Pandehur]
Prodhimi dhe Shitja e Narkotikëve (Ndryshuar) (Neni 283 K.P)
Brunilda Orhani
21249-00183-40-2014
10/2/2014
09:20:00
09:39:00
02
Salla
Ferdi Elmaz [Paditës]
Ujsjelles Kanalizime sh.a Pogradec [I Paditur]
Padi per zgjidhje te menjehershme te kontrates se punes ne menyre te paligjshme.
Brunilda Orhani
21249-00188-40-2014
10/2/2014
09:40:00
09:59:00
02
Salla
Lindita Qosja [Paditës]
Posta Shqiptare sh.a Tirane [I Paditur]
Padi per zgjidhje te menjehershme te kontrates se punes ne menyre te paligjshme.
Brunilda Orhani
71004-00088-40-2014
10/2/2014
12:20:00
12:27:00
02
Salla
Xhezair Alinj [Kërkues],Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Kërkesa për Shtyrjen e Ekzekutimit të Vendimit (Neni 476 K.Pr.P)
Entela Prifti
21281-00190-40-2014
10/2/2014
09:00:00
09:18:00
02
Salla
Resmi Osmanllari [Paditës]
Zyra e Gjendjes Civile Komuna Gore [I Paditur]
Pavertetesi shenimesh
Entela Prifti
21239-00093-40-2014
10/2/2014
11:00:00
11:19:00
02
Salla
CEZ Shperndarje sh.a [Paditës]
A.K.K.P.Tirane [I Paditur]
Kundërshtim Vendimi
Sotiraq Lubonja
53801-00181-40-2014
10/2/2014
12:40:00
12:59:00
02
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Edmond Bode [I Pandehur]
Falsifikimi i Dokumenteve (Ndryshuar) (Neni 186 K.P)
Stavri Kallço
11115-00189-40-2014
10/2/2014
10:00:00
10:19:00
02
Salla
Jetmir Qafzezi [Paditës]
Sami Fico [I Paditur],Lemonda Foto [I Paditur],Ladi Foto [I Paditur],Florenc Foto [I Paditur],Panajot Foto [I Paditur]
Padi për Kërkimin e Sendit (Neni 296-303 K.C)
Stavri Kallço
21269-00191-40-2014
10/2/2014
10:20:00
10:39:00
02
Salla
Valter Tako [Paditës]
Luan Noku [I Paditur],Shqiponja Noku [I Paditur],Ervis Noku [I Paditur],Suela Noku [I Paditur]
Detyrim per njohje bashkepronar
Stavri Kallço
11112-00193-40-2014
10/2/2014
10:40:00
10:59:00
02
Salla
Lumturi Jonusi [Paditës]
Jonus Jonusi [I Paditur],Voltisa Jonusi [I Paditur]
Padi për Pjestimin e Sendit të Përbashkët (Neni 207 K.C)
Sotiraq Lubonja