Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 8/24/2016 deri ne 8/24/2016
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala 2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari