Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 7/31/2015 deri ne 7/31/2015
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
60001-00327-40-2015
7/31/2015
10:20:00
10:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Olsi Xhavella
60001-00328-40-2015
7/31/2015
11:15:00
11:29:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Olsi Xhavella
60001-00329-40-2015
7/31/2015
11:30:00
11:44:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Olsi Xhavella
60001-00332-40-2015
7/31/2015
11:45:00
11:59:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Olsi Xhavella
60001-00333-40-2015
7/31/2015
12:00:00
12:14:00
01
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Olsi Xhavella
61005-00326-40-2015
7/31/2015
11:00:00
11:14:00
01
Salla
prokuroria korce [Prokuror]
 
Vleftësim Arrest. & Caktim Mase Sig. (N.258 K.Pr.P)
Olsi Xhavella