Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 12/6/2016 deri ne 12/6/2016
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala 2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
21282-00300-40-2016
12/6/2016
12:20:00
12:39:00
01
Salla
Agron Pengu [Paditës]
Agjensia e Trajtimit te Kredive Tirane [I Paditur]
Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
Olsi Xhavella
53801-00298-40-2016
12/6/2016
11:20:00
11:37:00
02
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Valent Nallbati [I Pandehur],Panajot Pilani [I Pandehur]
Falsifikimi i Dokumenteve (Ndryshuar) (Neni 186 K.P)
Entela Prifti
53811-00218-40-2016
12/6/2016
12:40:00
12:59:00
01
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
Aleks Dushku [I Pandehur],Bajram Barama [I Pandehur]
Plagosje e lehte me dashje (neni 89 K.Penal)
Olsi Xhavella
70101-00509-40-2016
12/6/2016
10:20:00
10:39:00
02
Salla
Julger Musollari [Kërkues]
 
Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)
Brunilda Orhani
70101-00513-40-2016
12/6/2016
11:00:00
11:19:00
01
Salla
Spiro Gjoni [Kërkues]
 
Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)
Sotiraq Lubonja
70101-00514-40-2016
12/6/2016
11:20:00
11:39:00
01
Salla
Lirika Sade [Kërkues]
 
Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)
Olsi Xhavella
80001-00474-40-2016
12/6/2016
11:00:00
11:19:00
02
Salla
Sajmir Hasani [Kërkues],. [Prokuror]
. [I Pandehur]
Perfitim ulje denimi
Brunilda Orhani
80001-00489-40-2016
12/6/2016
10:00:00
10:19:00
02
Salla
  
Perfitim ulje denimi
Brunilda Orhani
80001-00487-40-2016
12/6/2016
09:20:00
09:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Perfitim ulje denimi
Etleva Temo
80001-00515-40-2016
12/6/2016
11:40:00
11:59:00
02
Salla
  
Perfitim ulje denimi
Etleva Temo
80001-00488-40-2016
12/6/2016
09:40:00
09:59:00
01
Salla
  
Perfitim ulje denimi
Sotiraq Lubonja
80002-00512-40-2016
12/6/2016
10:40:00
10:59:00
01
Salla
  
Lirim para kohe me kusht
Stavri Kallço
90100-00419-40-2016
12/6/2016
09:00:00
09:19:00
01
Salla
Niko Zotka [Paditës],Lidja Zotka [Paditës]
Vaske Qirinxhi [I Paditur],Zamira Qirinxhi [I Paditur],Mishel Qirinxhi [I Paditur],Denis Qirinxhi [I Paditur],Sotiraq Qirinxhi [I Paditur],Premti Beqiri [I Paditur],Permbaruesi gjyqesor Artan Sima [I Paditur]
Sigurim Padie
Olsi Xhavella
90103-00430-40-2016
12/6/2016
12:00:00
12:19:00
02
Salla
Natasha Doko [Kërkues]
 
Kërkesë me Kërkues
Etleva Temo