Periudha:
Vlera:
Viti:
of0
REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRES
Evidenca statistikore per çeshtjet civile gjate periudhes:
Ceshtja civile
Dinamika
Menyra e perfundimit
Shpejtesia e gjykimit
Ankimime
Lloji i ceshtjeve
Te Mbartura
Te ardhura te reja
Te ardhura pas prishjes
Te tjera
Shuma
Pranuar
Zgjidhje me pajtim
Refuzuar
Pushuar
Te tjera
Perfunduar
Paperfunduar
0 - 2 muaj
2 -6 muaj
Mbi 6 muaj
Ceshtje te ankimuara
Me kerkesen e bashkeshortit
Me kerkesen e bashkeshortes
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20