Swith to English language
Si do ta vlerësonit këtë faqe?Voto    Rezultatet
Galeri Fotografike 
Photo Number 14

See Shiko Foto te Tjera
Mirësevini, 
Edit
Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Në shoqërinë tonë demokratike, çdo gjë që i përket funksionimit të institucioneve publike dhe për rrjedhojë ndikimi i aktivitetit dhe veprimtarisë së tyre në jetën e individit dhe të shoqërisë, mundet dhe duhet jetë objekt komunikimi.Informacioni prodhon njohjen dhe njohja favorizon pjesëmarrjen aktive në jetën demokratike të secilit prej nesh.

Përditësimi i vazhdueshëm i faqes së internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, duke e pasuruar atë me më shumë instrument të rinj për kërkimin e informacionit, është në harmoni me nevojën e modernizimit të imazhit të drejtësisë dhe me përpjekjet për të qenë në të njëjtin hap me zhvillimet e teknologjisë së informacionit.

Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë  transparenca e veprimtarisë së saj mbetet një angazhim kryesore dhe ky është një prej motiveve më serioze të përpjekjeve tona për të përfshirë në këtë faqe interneti një informacion sa më të dobishëm, i cili do t’i vinte në ndihmë të gjithë vizitorëve që dëshirojnë ta konsultojnë atë me publikun, duke veçuar këtu mediat që, në pjesën më të madhe të rasteve, janë përcjellëset më të shpejta të vendimeve tona tek opinioni publik.

MISIONI

Gjykata e rrethit gjyqesor Lezhe, e cila e shtrin juridiksionin e saj ne rrethet Lezhe dhe Mirdite, vepron si shkalle e pare per gjykimin e mosmarreveshjeve penale, civile, familjare etj, ne çeshtje konkrete, nepermjet interpretimit gjyqesor te normave juridike dhe fakteve, te misheruara ne vendimet gjyqesore.

VIZIONI

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe, ne nje periudhe te shkurter, synon:

•   Permbushjen e standarteve kohore dhe cilesore te gjykimeve;
•   Njohjen dhe zbatimin e vendimet e GJEDNJ, duke promovuar mbrojtjen e te drejteve dhe lirive themelore te njeriut;
•   Te rrise performacen e besueshmerise ne syte e publikut;
•   Forcimin e kapaciteteve te menaxhimit administrativ dhe financiar, nepermjet plotesimit te korpusit te  rregullave te brendeshme administrative dhe monitorimit te zbatimit te tyre;
•   Krijimin e nje ambient funksional pune dhe sherbimi;
•   Ndjekjen dhe adaptimin e vazhdueshem te teknologjive te reja informatike;

VLERAT

Ne punen e saj, Gjykata e rrethit gjyqesor Lezhe udhehiqet nga e drejta, e verteta, ligjshmeria, ndershmeria, pergjegjshmeria, perkushtimi, pavaresia dhe paanesia, bashkepunimi, transparenca, efikasiteti, barazia, efektshmeria dhe kurajoja.