Swith to English language
Ju mund të kërkoni informacion në nyjet e mëposhtme për çështje civile ose çështje penale. Për të lehtësuar kërkimin tuaj ju vijnë në ndihmë fushat si: Gjykatësi, Pala, Numri i çështjes, periudha e regjistrimit të saj (Nga data ... deri në datën), Nr i vendimit, Data e vendimit dhe Baza Ligjore.

KUJDES! Kërkimi i çështjeve gjyqësore funksionon VETËM me programin Internet Explorer dhe jo me programe të tjera si Firefox, Google Chrome, etj.