Gjykata:
Periudha:
Vlera:
Viti
of0
REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zgjidhni Gjykaten e Apelit
Evidenca statistikore per çeshtjet civile te apeluara gjate periudhes:
 
Ceshtjet
Menyra e perfundimit
Shpejtesia e gjykimit
Nr
Gjykata e Rrethit
Ceshtje te mbartura
Ceshtje Te Reja
Gjithsej
Shqyrtuar
Ne dore
Lenie ne fuqi
Prishur per rigjykim
Prishur dhe gjykuar ne fakt
Prishur dhe rrezuar
Prishur dhe hequr dore
Ndryshuar
Ndryshuar per shkaqe te tjera
Deri ne 2 Muaj
2 deri ne 6 muaj
Mbi 6 muaj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totali: