Gjykata:
Periudha:
Vlera:
Viti:
of0
REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zgjidhni Gjykaten e Apelit
Evidenca statistikore per çeshtjet penale te apeluara gjate periudhes:
 
Ceshtjet
Përfundimi
Mënyra e përfundimit
Llojet e
ndryshimeve
Shpejtesia e gjykimit
Nr
Gjykata e Rrethit
Ceshtje te mbartura
Apelet
Gjithsej
Shqyrtuar
Ne dore
Pezulluar
Lenie ne fuqi
Prishur (Pushuar)
Prishur (Pafajësia)
Kthyer për rigjykim
Kthyer për rihetim
Mospranim Ankimi
Gjykuar si shkallë e
parë
Ndryshuar
Lidhur me denimin
Rikualifikim
Padia civile
Deri ne 2 Muaj
2 deri ne 6 muaj
Mbi 6 muaj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Totali: