Të nderuar lexues !                                                                                                                

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.

Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Në shoqërinë tonë demokratike, çdo gjë që i përket funksionimit të institucioneve publike dhe për rrjedhojë ndikimi i aktivitetit dhe veprimtarisë së tyre në jetën e individit dhe të shoqërisë, mundet dhe duhet jetë objekt komunikimi.Informacioni prodhon njohjen dhe njohja favorizon pjesëmarrjen aktive në jetën demokratike të secilit prej nesh.

Përditësimi i vazhdueshëm i faqes së internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, duke e pasuruar atë me më shumë instrument të rinj për kërkimin e informacionit, është në harmoni me nevojën e modernizimit të imazhit të drejtësisë dhe me përpjekjet për të qenë në të njëjtin hap me zhvillimet e teknologjisë së informacionit.

Për Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat transparenca e veprimtarisë së saj mbetet një angazhim kryesore dhe ky është një prej motiveve më serioze të përpjekjeve tona për të përfshirë në këtë faqe interneti një informacion sa më të dobishëm, i cili do t’i vinte në ndihmë të gjithë vizitorëve që dëshirojnë ta konsultojnë atë me publikun, duke veçuar këtu mediat që, në pjesën më të madhe të rasteve, janë përcjellëset më të shpejta të vendimeve tona tek opinioni publik.

 

PËR PEZULLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE NË TË GJITHA GJYKATAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

NJOFTIM PER VENDE TE LIRE PUNE

 

SEKRETARE GJYQESORE

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat shpall 1 ( nje) vend te lire pune ne pozicionin:

Sekretare gjyqesore
Kandidati duhet te plotesoj keto kushte :
- Te kete shtetesi shqiptare
- Te kete zotesi te plote per te vepruar
- Te jete ne kushte shendetesore qe lejojne te kryeje detyren perkatese
- Te mos kete marre masa disiplinore nga administrata publike , per shkak te shkeljeve te renda disiplinore dhe te mos jete larguar per paaftesi ne kryerjen e detyrave funksionale.
- Te mos jete e denuar penalisht me vendim te formes se prere per kryerjen e ndonje vepre penale
- Te kete aftesi te mira komunikimi, organizimi dhe pune ne grup
- Te jete diplomuar ne drejtesi, ka avantazhe me master
- Te njohe legjislacionin shqiptar dhe te perdore shume mire programet baze ne kompjuter ( Word, Exel ).
- Te kete pervoje te njohur si praktike profesionale ose cdo lloj pervoje tjeter profesionale qe lidhet me gjykaten.
Te interesuari duhet te paraqesin prane Gjykates se rrethit Gjyqesor Berat , dokumenta :
- Kerkese me shkrim per t’u punesuar
- Diplome dhe liste e notave te noterizuar
- Pershkrimin e edukimit dhe karrieres profesionale (CV), si dhe reference nga punedhenesi i meparshem (nese ka)
- Deshmi penaliteti ( te leshuar brenda 3 muajve nga data e konkurimit)
- Deshmi per kualifikime te ndryshme
- Raport mjeksor per aftesi ne pune
- Fotokopje e kartes se identitetit
- Libreze pune ( nese ka)
- Certifikate familjare
- Vertetim banimi
- Vertetim nga prokuroria apo gjykata qe nuk eshte ne ndjekje penale apo process gjyqesor

Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara, dhe te dorezohen me zarf te mbyllur ne zyren e protokollit te gjykates.

 

 

 

Njoftim per vende te lira pune Berat me datë 05.10.2020

 

Nepunes gjyqesor/Fftues

Kandidati duhet te plotesoj keto kushte :

Te kete diplome te arsimit te larte
Te kete pervoje pune qe lidhet me gjykaten
Te mos kete marre masa disiplinore nga administrata publike , per shkak te shkeljeve te renda disiplinore dhe te mos jete larguar per paaftesi ne kryerjen e detyrave funksionale
Te njohe legjislacionin shqiptar dhe te perdorin shume mire programet baze te kompjuterit
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Te interesuari duhet te paraqesin prane Gjykates se rrethit Gjyqesor Berat , brenda dates 16.10.2020 ora 15.00 keto dokumenta :

Kerkese me shkrim per tu punesuar
Diplome dhe lista e notave
Pershkrimin e edukimit dhe karrieres profesionale (CV), si dhe reference nga punedhenesi i meparshem (nese ka)
Deshmi penaliteti ( te leshuar brenda 3 muajve nga data e konkurimit)
Deshmi per kualifikime te ndryshme
Raport mjeksor per aftesi ne pune
Fotokopje e kartes se identitetit
Libreze pune

Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara, dhe te dorezohen me zarf ne zyren e protokollit te gjykates.

 

Punonjes Sigurie

Kandidati duhet te plotesoj keto kushte :

Te kete diplome te arsimit te mesem
Te kete pervoje pune
Te mos kete marre masa disiplinore per shkak te shkeljeve te renda disiplinore dhe te mos jete larguar per paaftesi ne kryerjen e detyrave funksionale
Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup

Te interesuari duhet te paraqesin prane Gjykates se rrethit Gjyqesor Berat , brenda dates 16.10.2020 ora 15.00 keto dokumenta :

Kerkese me shkrim per tu punesuar
Diplome dhe lista e notave
Pershkrimin e edukimit dhe karrieres profesionale (CV), si dhe reference nga punedhenesi i meparshem (nese ka)
Deshmi penaliteti ( te leshuar brenda 3 muajve nga data e konkurimit)
Deshmi per kualifikime te ndryshme
Raport mjeksor per aftesi ne pune
Fotokopje e kartes se identitetit
Libreze pune

Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara, dhe te dorezohen me zarf ne zyren e protokollit te gjykates.