Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2021

 

 NR. Rendor (1)  Data e Kerkeses (2)  Objekti i Kerkeses (3)  Data e Pergjigjes (4)  Pergjigje (5) Menyre e Perfundimit te Kerkeses (6)  Tarifa (7) 
 1  06.07.2021  BIRN Albania- Kerkese per informacion  08.07.2021  Po  E plote  Pa pages 
 2  12.07.2021  J.M. ( IEVP ) - Kerkes per informacion  13.07.2021  Jo E plote  Pa pages
 3  14.07.2021  KPK - Kerkes per informacion  19.07.2021  Jo E plote  Pa pages
             

 

 

1  Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
2  Data e regjistrimit të kërkesës
3  Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
4  Data e kthimit të përgjigjes
5  Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
6  Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
7  Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2020

Nr. Rendor (1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i   kërkesës (5)

Tarifa (6)

 

 1  20.01.2020  Kerkese per informacion Autoritet Tuaj Publik    Perfunduar  Pa Pages
 2  12.11.2020

 Kerkes per informacion

"BIRN Albania "

 20.11.2020  Perfunduar  Pa Pages
           
           
           
           

Shënim:
Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.