REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2021  

 

Nr. Rendor

Data e Kërkesës

Objekti i Kërkesës

Data e Përgjigjes

Përgjigje

Mënyra e Përfundimit të kërkesës

Tarifa

1

18.05.2021

Kërkesë për info-mbi ndjekjen e seancave  gjyqësore

K.H.

18.05.2021

Referuar Nenit

339 Kodit te Procedures Civile, Nenit 340 Kodit te Procedurës Penale

E plotë.

Statusi: e përfunduar

Nuk ka

2

11.06.2021

Kerkesë për info dhe vendime

F.Rr

11.06.2021

Per dijeni/trajtim trupit gjykues qe ka çështjen në shqyrtim

Është deleguar

Trupit gjykues

Nuk ka

3

13.07.2021

Kërkesë për info-verifikim-

JZ-ILD

15.07.2021

23.07.2021

Dërgim kopje vendimesh

E plotë

Nuk ka

4

27.07.2021

Kërkesë për info-të dhëna statistikore-Përfaqësues I Projektit të Ndërmjetësimit

28.07.2021

Dërgim informacioni statistikor

E deleguar

Nuk ka

5

16.09.2021

Kërkesë për statistika mbi nenin  278/a – “Trafikimi i armeve dhe municioneve”

Ministria e Drejtësisë

17.09.2021

Dërgim informacioni statistikor

E deleguar dhe e plotë

Nuk ka

6

29.09.2021

Kërkesë për info dhe dokumentacion

O.V

06.10.2021

Dërgim informacioni dhe dokumentacioni

E plotë

800 lekë

7

15.09.2021

Kërkesë për informacion statistikor “Urdhra të menjëhershëm të mbrojtjes”  Qendrës "Res Publica"

06.10.2021

Dërgim informacioni

E plotë

Nuk ka

 

8

31.08.2021

Kërkesë për informacion statistikor-Mbi të miturit-

M.Z

Juvenile Justice Programme

Justice Chain Cooperation, Albania-Sëeden 

 

17.09.2021

11.10.2021

Dërgim informacioni

E deleguar

E plotë

Nuk ka

9

20.01.2021

Kërkesë për info-Brin-Albania

GE

28.01.2021

Dërgim informacioni

E plotë

Nuk ka

10

29.12.2020

Kërkesë për info-Brin-Albania

EH

27.01.2021

Dërgim informacioni dhe dokumentacioni

E kufizuar-anonimizuar vendimet

Nuk ka

11

07.05.2021

Kërkesë për info-dokumentacion-Brin-Albania

EH

14.05.2021

Dërgim informacioni dhe dokumentacioni

E kufizuar-anonimizuar vendimet

Nuk ka

12

14.07.2021

Kërkesë për info-statistikore-Brin-Albania

AB

14.07.2021

30.07.2021

Dërgim info-statistikore

E plotë

Nuk ka

13

03.09.2021

Kërkesë për info-të dhëna statistikore-UMM-Dhuna në familje

Birn Albania

EA

13.09.2021

Dërgim info-statistikore

E plotë

Nuk ka

14

 

28.04.2021

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC)

14.05.2021

Dërgim info-statistikore

E plotë

Nuk ka

15

25.10.2021

Shoqata Gender-paqe-siguri

Në përpunim

 

 

 

 

 

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2020

 

Numer Data e regjistrimit Objekti

Data e kthimit te

pergjigjes

Statusi i kerkeses Tarifa

1.

 

20.01.2020

Kerkese informacionin per informacion-Pyetesor- D.D

 31.01.2020  Perfunduar Nuk ka

2.

24.01.2020

Kërkese per vendime gjyqesore me objekt "Lirim me kusht", per periudhe 5 vjecare - Birn

     

3. 

26.01.2020

Kerkese mbi numrin e ceshtjeve te gjykuara - Media Look

 03.02.2020 Perfunduar  Nuk ka

4.

10.02.2020

Kerkese per te dhena stastistikore lidhur me ceshtjet e dhunes ne familje - faktoje.al

     

5.

12.11.2020

Kerkese per informacion dhe venie ne dispozicion dokumentacioni - Birn

  Perfunduar Nuk ka

 

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2019

 

Numer Data e regjistrimit Objekti

Data e kthimit te

pergjigjes

Statusi i kerkeses Tarifa

1.

 

20.02.2019

Kerkese informacionin per vendime gjyqesore

 21.02.2018 Perfunduar Nuk ka

2.

 

22.02.2019

Kerkese per informacion per ceshtje gjyqesore

 27.02.2018 Perfunduar Nuk ka

 3.

 03.04.2019 Kërkesë për të dhëna statistikore, për çështje civile  09.04.2019 Përfunduar Nuk ka

4.

31.04.2019 Kërkesë për Informacion mbi çështjen gjyqësore me objekt "Largim nga puna" 05.05.2019 Përfunduar Nuk ka

5.

 28.05.2019 Kërkesë për të dhëna statistikore mbi numrun e çështjeve civile me objekt "Zgjidhje martese" për periudhën 2014-2018  05.06.2019  Përfunduar Nuk ka

6.

31.10.2019 Kërkesë për Informacion mbi çështjen gjyqësore “Shteti Kundër K.K" - Nga G.E, gazetar 05.11.2019 Përfunduar Nuk ka

7.

21.11.2019 Kërkesë për informacion RTV Adria Net 05.12.2019 Përfunduar Nuk ka

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2019

 

Numer Data e regjistrimit Objekti

Data e kthimit te

pergjigjes

Statusi i kerkeses Tarifa

1.

 

20.02.2019

Kerkese informacionin per vendime gjyqesore

 21.02.2018 Perfunduar Nuk ka

2.

 

22.02.2019

Kerkese per informacion per ceshtje gjyqesore

 27.02.2018 Perfunduar Nuk ka

 3.

 03.04.2019 Kërkesë për të dhëna statistikore, për çështje civile  09.04.2019 Përfunduar Nuk ka

4.

31.04.2019 Kërkesë për Informacion mbi çështjen gjyqësore me objekt "Largim nga puna" 05.05.2019 Përfunduar Nuk ka

5.

 28.05.2019 Kërkesë për të dhëna statistikore mbi numrun e çështjeve civile me objekt "Zgjidhje martese" për periudhën 2014-2018  05.06.2019  Përfunduar Nuk ka

6.

31.10.2019 Kërkesë për Informacion mbi çështjen gjyqësore “Shteti Kundër K.K" - Nga G.E, gazetar 05.11.2019 Përfunduar Nuk ka

7.

21.11.2019 Kërkesë për informacion RTV Adria Net 05.12.2019 Përfunduar Nuk ka

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2018

Numer Data e regjistrimit Objekti

Data e kthimit te

pergjigjes

Statusi i kerkeses Tarifa

1.

 

09.01.2018

Kerkese informacioni lidhur

me transparencen e institucionit.

17.01.2018 Perfunduar Nuk ka

2.

 

 17.01.2018

Kerkese per informacion lidhur me numrin

e kerkesave te paraqitur gjate vitit 2017 ne 

kuader te Ligjit per te drejten e informimit.

 17.01.2018  Perfunduar Nuk ka

3.

 

 16.02.2018  

Kerkese per kopje vendimi.

 20.02.2018  Perfunduar  Nuk ka

4.

 

 16.02.2018  

Kerkese per kopje proces verbali.

 20.02.2018  Perfunduar  Nuk ka

5.

 19.02.2018 Kerkese per informacion nga shtetasi E.ZH  20.02.2018  Perfunduar Nuk ka

6.

 07.03.2018 Kerkese per informacion  16.03.2018  Perfunduar Nuk ka

7.

 04.04.2018  Kërkesë për informacion  11.04.2018  Përfunduar Nuk ka

8. 

 26.09.2018 Kërkesë për informacion  27.09.2018  Përfunduar Nuk ka

9.

 27.09.2018 Kërkesë për informacion  02.10.2018  Përfunduar Nuk ka

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2017

 

 

Numër

Data e regjistrimit

Objekti

Data e Kthimit të përgjigjes

Statusi I Kërkesës

Tarifa

1.

21.04.2017

Kerkese per kopje te akteve 

21.04.2017

 Perfunduar

Nuk ka

2. 

25.05.2017

 

Kerkese per informacion lidhur me procesin zgjedhor te dates 25 Qershor 2017 25.05.2017 Perfunduar

Nuk ka

3. 

 12.07.2017

Kerkese per pajisje me dokumentacion (Lista e Gjykimieve)

12.07.2017

Perfunduar

Nuk ka

4. 

 25.10.2017

 Kerkese per pajisje me dokumentacion

31.10.2017

Perfunduar

Nuk ka

5. 

 01.12.2017

Kerkese per liste gjykimesh

01.12.2017

Perfunduar

Nuk ka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Shënim:          

Në këtë regjistër regjistrohen të gjithë kërkesat në kuadër të ligjit "Për të drejtën e informimit"

Në këtë regjistër nuk regjistrohen kërkesat për tërheqje të vendimeve gjyqësore sipas formularit të miratuar me urdhërin Nr.67 Prot., datë 15.04.2015 i Kryetares së Gjykatës “Për Formularin e Aplikimit për marrjen e dokumenteve nga Arkiva e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës”