Të nderuar lexues!

Kutia e ankesave

 

Statistikat për vitin 2018

 

Formular për kopje të regjistrimit audio në CD


Manual dhe Software për dëgjimin e seancave audio

 
 Format Vërtetim për Avokat

 
 

Jeni të lutur të plotësoni vërtetimin elektronikisht pa ndryshuar formatin. BRENDA 10 ditëve nga dhënia e masës së sigurisë apo përfundimi i gjykimit vërtetimet së bashku me faturën tatimore të paraqiten në zyrën e financës.


Format Vërtetim për Ekspertë


Format Vërtetim për Përkthyes


Format Vërtetim për Psikolog


Format Vërtetim për Deshmitarë

Na lejoni t'ju urojmë mirëseardhjen në faqen e internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, një nder gjykatat  më të mëdha në vend, ndërmjet gjykatave të shkallës së parë. 

Në këtë faqe Ju do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm mbi gjykatën, strukturën, shërbimet si dhe çdo informacion tjetër të dobishëm për zhvillimin e gjykimeve. 

Orari i shërbimit :  

E HËNË – E PREMTE   ORA  08.00 - 16.00

Veprimet në kryesekretari:

E HËNË – E PREMTE   ORA  09:00 – 13:00NJOFTIM VENDIMI :  PЁR PEZULLIMIN E VEPRIMTARISЁ DHE SHЁRBIMEVE GJYQЁSORE NЁ GJYKATЁN  E RRETHIT GJYQËSOR VLORË

Kohëzgjatja e pezullimit, parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, të jetë për një periudhë 1 (një) javore duke filluar nga data 03.11.2020 deri me date 10.11.2020 (perfshirë dhe datën 10.11.2020).

Vendimi i plotë


_______________________________________________________________________________

Këtu do të gjeni Shpallje Publike në rastin kur rubrikat e portalit nuk e bëjnë të mundur pasqyrimin e të dhënave.  
              
_______________________________________________________________________________

              

     Këtu mund të njiheni me faqen e re zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor
______________________________________________________________________

                


  @GjykataRrethitGjyqesorVlore       
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë