Forum Na kontaktoni

Këshilli i Lartë Gjyqësor

Godina “Poli i Drejtësisë “, Rruga “Ana Komnena”, Tiranë

MIRËSEVINI!

 Me qëllim aksesin e publikut në informacionin e prodhuar nga gjykatat, portali gjykata.gov.al shërben për të rritur transparencën dhe besimin e qytetarëve ndaj institucioneve të drejtësisë.

 

 INFORMACION MBI VEPRIMTARINË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITSHËM.

 

 

 

INFORMACION MBI VEPRIMTARINË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATAVE TË APELIT