Dokumentat e nevojshm për njohjen e vendimeve te huaja :

Vendimi i huaj, i legalizuar, appostile i perkther, i noterizuar.

Shenime se kur vendimi ka marr forme te prere.

Certifikate martesore nga zyra e gjendjes civile ne shqiperi.

Vertetim civil nga Gjykata e shkalles se pare qe qe ndermjet paleve nuk eshte zgjidhur martese ne ate gjykate ne Shqiperi.

 

Prokure ne mungese te kerkuesit.