REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE

Sa me poshte gjeni bashkangjitur regjistrin e kerkesave dhe pergjigjeve.

 

Regjistri 2017 

 

Regjistri 2018

 

Regjistri 2019

 

Regjistri 2020

 

Regjistri 2021

 

Regjistri 2022