Tarifat Gjyqësore pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

 

 

    Tarifa për veprime e shërbime që kryhen nga administrata gjyqësore:

Masa e tarifës në lek

Masa e tarifës në %

1.

Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesa ligjore për pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit.

    200

 

2.

Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo dokumenti që kërkohet nga të interesuarit.

    200

 

3.

Për lëshimin e dëshmisë së penalitetit nga zyrat e gjendjes gjyqësore.

    200

 

4.

Për legalizimin e akteve të noterisë nga Ministria e Punëve të Jashtme.

    200

 

5.

Për lëshimin e vërtetimit se ndaj shtetasit nuk është filluar çështje penale nga prokuroria.

    200

 

6.

Për lëshimin e vendimit të pushimit ose të vendimit të mosfillimit të çështjes penale nga prokuroria.

    200

 

7.

Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata se kërkuesi nuk është në proces gjyqësor.

    200

 

8.

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë:

   

   a)   padi për pension ushqimor

    0

 

   b)   padi për vërtetim fakti

    200

 

   c)   padi për zgjidhje martese

    3000

 

   ç)   padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike

    3000

 

   d)   padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe për shkaktim dëmi:

    0

 

                I)   me vleftë deri 100 000 lekë

    3000

 

               II)   me vleftë mbi 100 000 lekë

 

       1%

   dh) padi për pjesëtim pasurie

    3000

 

   e)  padi për kthim në punë

    0

 

9.

Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të gjykatës.

    200

 

      *Monedha: Lek (ALL)