Titulli Publikuar më Veprime
Programi i transparences 11.07.2017
Plani strategjik i komunikimit për sistemin gjyqësor. 14.12.2020
Rregullore për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median 14.12.2020
Regjistri i Kerkesave dhe pergjigjeve 2021 30.03.2021
kushtetuta e Republikes se Shqiperise 01.04.2021
Ligji nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit" 01.04.2021
LIGJ Nr. 49/2012 01.04.2021
Legjislacioni per mbrojtjen e te dhenave personale 01.04.2021
Kerkese per informacion 01.04.2021
formular Ankese 01.04.2021