REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

PËR GJYKATËN  APELIT PËR KRIME TË RËNDA

  

                     

 

Nr. Rendor

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

 

 

 

 

1

 27.05.2016

Kërkesë për informacion lidhur me zbatimin e ligjit 119/2014’’Për të drejtën e informimit”

06.06.2016

  Përfunduar

 Nuk ka

2

 30.05.2016

 Ankim ndaj refuzimit për dhënie të informacionit dhe kopjeve të dokumentave

 01.06.2016

 Përfunduar

 Nuk ka

3

 23.06.2016

 Kërkesë për tërheqje materiale

 28.06.2016

 Përfunduar

 Nuk ka

4

 07.07.2016

 Kthim përgjigje ndaj shkresës tuaj me nr.239 prot.

 12.07.2016

 Përfunduar

 Nuk ka

5

 30.08.2016

 Kërkesë për informacion

 22.09.2016

 Përfunduar

Nuk ka

6

 20.12.2016

 Kërkesë për informacion

 

-

 Nuk ka

7