Tarifa për veprime e shërbime që kryhen nga administrata gjyqësore e prokuroria:

 

 

Lloji i Shërbimit

___________________________________________________

Masa e

Tarifës

në lekë

 

Masa e

Tarifës

në %

 

Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesa ligjore për

pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit

___________________________________________________

     

200

      

Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo dokumenti

që kërkohet nga të interesuarit

___________________________________________________

200

 

Për lëshimin e dëshmisë së penalitetit nga zyrat e

gjendjes gjyqësore

___________________________________________________

200

 

Për legalizimin e akteve të noterisë nga Ministria e Punëve

të Jashtme 

___________________________________________________

 

200

 

Për lëshimin e vërtetimit se ndaj shtetasit nuk është filluar

çështje penale nga prokuroria

___________________________________________________

 

200

 

Për lëshimin e vendimit të pushimit ose të vendimit të

mosfillimit të çështjes penale nga prokuroria

___________________________________________________

 

200

 

Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata se kërkuesi nuk është në

proces gjyqësor

___________________________________________________

 

200

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

për pension ushqimor 

___________________________________________________

0

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

për vërtetim fakti 

___________________________________________________

 

200

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi për zgjidhje martese

___________________________________________________

 

3000

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi  për pavlefshmëri të veprimeve juridike 

___________________________________________________

 

3000

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe

për shkaktim dëmi me vleftë deri 100 000 lekë

___________________________________________________

 

3000

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe

për shkaktim dëmi me vleftë mbi 100 000 lekë

___________________________________________________

 

 

 

1 %

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi për pjesëtim pasurie 

___________________________________________________

 

3000

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi për kthim në punë

___________________________________________________

 

0

 

Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të gjykatës 

 

200