Titulli Publikuar më Veprime
Grafiku per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2023. 14.02.2023
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2023(perditesuar) 23.01.2023
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2022(perditesuar) 25.08.2022
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2022 24.08.2022
Lista me të dhënat e renditjes së kreditorëve -2022 28.06.2022
Formular vetëdeklarimi për kategoritë e veçanta 17.05.2022
Formular për Vetëdeklarimin e të Ardhurave 17.05.2022
Formular Aplikimi për Ndihmë Juridike Falas 17.05.2022
Ligji nr. 111/2017 " Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti" 16.05.2022
Ligji Nr 9131 dt. 08.09.2003“ Per rregullat e etikes ne administraten publike “ 11.04.2022