Titulli Publikuar më Veprime
Vendim Nr. 32, datë 05.06.2024 të Këshillit të Gjykatës 10.06.2024
Vendim Nr. 32, datë 05.06.2024 të Këshillit të Gjykatës
Vendim Nr. 28, datë 21.05.2024 për emërimin e Znj. Genciana Minxha 23.05.2024
Vendim Nr. 28, datë 21.05.2024 për emërimin e Znj. Genciana Minxha
Mbi rezultatet e procedurës së emërimit për 1 (një) pozicion Specialist Buxheti 16.05.2024
Vendim Nr. 21, datë 15.04.2024 për ndryshimin pjesërisht të vendimit Nr. 30, datë 16.06.2023 19.04.2024
Vendim Nr. 24, datë 15.04.2024 për ndryshimin pjesërisht të vendimit Nr. 30, datë 16.06.2023 të Këshillit të Gjykatës, i ndryshuar me vendimin Nr. 43 Prot, datë 27.09.2023, i ndryshuar me vendimin Nr. 3, datë 16.01.2024
Vendim Nr. 22 Prot.-datë 15.04.2024-Për emërimin Specialist Arkive 18.04.2024
Vendim Nr. 22 Prot.-datë 15.04.2024-Për emërimin e Dafina Gjiza-si nëpunëse civil gjyqësor në pozicionin Specialist Arkive-GJDR-AL
Vendimi Nr. 8 Prot.-datë 26.02.2024 28.02.2024
Shpallje e procedurës për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe të pranimit në sherbimin civil gjyqësor për 1 (një) pozicion ''Arkivist''.
Vendimi Nr. 6 Prot.-datë 15.02.2024-Mbi emërimin pararpak për 1 popzicion-Sekretare gjyqësore 19.02.2024
Vendimi Nr. 6 Prot.-datë 15.02.2024-Mbi emërimin pararpak për 1 popzicion-Sekretare gjyqësore-Znj. Xhilda Rrasa-GJDR-AL
Vendim mbi ndryshimin pjesërisht të vendimit Nr. 30, datë 16.06.2023 të Këshillit të Gjykatës 22.01.2024
Vendim mbi ndryshimin pjesërisht të vendimit Nr. 30, datë 16.06.2023 të Këshillit të Gjykatës, i ndryshuar me vendimin Nr. 43, datë 27.09.2023
Vendim Nr. 38, datë 27.09.2023, mbi emërimin në pozicionin Shef Sektori IT 17.10.2023
Vendim Nr. 38, datë 27.09.2023, mbi emërimin në pozicionin Shef Sektori IT, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun e Median
Vendim nr. 37, datë 27.09.2023, mbi emërimin në pozicionin Kryesekretare 17.10.2023
Vendim nr. 37, datë 27.09.2023, mbi emërimin në pozicionin Kryesekretare