Title Published on Actions
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 02/12/2022
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 19 DHJETOR 2022 - 31 MARS 2023 . 20/04/2023
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 19 DHJETOR 2022 - 31 MARS 2023 .
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 PRILL 2023- 30 QERSHOR 2023. 11/07/2023
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 PRILL 2023- 30 QERSHOR 2023.
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 QERSHOR 2023 - 30 SHTATOR 2023 31/10/2023
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 QERSHOR 2023 - 30 SHTATOR 2023
Regjistri i parashikimit te prokurimeve publike per Gjykaten Elbasan 2023 19/12/2023
Regjistri i parashikimit te prokurimeve publike per Gjykaten Elbasan 2023
REGJISTRI I KËRKESAVE-ANKESAVE VITI 2023 03/03/2024
REGJISTRI I KËRKESAVE-ANKESAVE VITI 2023
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 TETOR 2023 - 31 DHJETOR 2023 05/03/2024
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 TETOR 2023 - 31 DHJETOR 2023
REGJISTRI I KËRKESAVE-ANKESAVE VITI 2024 27/05/2024
REGJISTRI DERI PËRDITËSUAR DERI MË 27.05.2024 Shënim: 1. Në këtë regjistër nuk publikohen kërkesat e depozituara në postën elektronike zyrtare të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan që lidhen me kërkesat për informacion të palëve mbi cështjet në gjykim si psh ( kërkesa për shortin, për planifikime seancash, kërkesa shtyrje, parashtrime kërkesa drejtuar gjyqtarëve për çësthjet në gjykim dhe përpunim etj) si edhe kërkesa të depoziturara në Arkivën e Gjykatës për (dosje, akte dosjesh, vendime). 2. Çdo kërkesë për informacion e dërguar në postën elektronike duhet të shoqërorhet me mjet identifikimi ose prokurë përfqësimi. Informacioni në format elektronik do të trajtohet në përputhje me Ligj nr. 9887, datë 10/03/2008 "Për mbrojjten e të dhënave personale". 3. Ky regjister do të përditësohet në të njëjten rubrike gjatë gjithë vitit 2024. 4. Kërkesat trajtohen pas identifikimt! Rregullorja për identifikim gjendet në lidhjen si në vijim: https://gjykata.gov.al/rrethi-elbasan/gjykata-e-shkall%C3%ABs-s%C3%AB-par%C3%AB-e-juridiksionit-t%C3%AB-pergjithsh%C3%ABm-elbasan/na-kontaktoni/