Titulli Publikuar më Veprime
FLETЁPALOSJE INFORMUESE NDIHMA JURIDIKE FALAS NЁ QЁNDRЁN E SHЁRBIMIT TЁ NDIHMЁS JURIDIKE PARЁSORE 28.03.2023
Bashkёpunimi Austriak pёr Zhvillim (ADC) nё partneritet mё Ministrinё e Drejtёsisё, nё kuadёr tё zbatimit tё Programit pёr Zhvillim tё Kombeve tё Bashkuara (UNDP), mundёsoi hapjen e Qёndrёs sё Shёrbimit tё Ndihmёs Juridike Parёsore pёr kategoritё e veçanta dhe individёt nё nevojё, nё Gjykatёn e Rrethit Gjyqёsor Elbasan, e cila ofron shёrbimin ligjor falas pёr kategori mё tё ardhura dhe pasuri tё pamjaftueshme si dhe kategori tё veçanta . Nё kёtё fletёpalosje informuese do tё gjeni informacionin qё lidhet me : - Ndihmёn Juridike Falas - Shёrbimet qё mund tё pёrfitoni pranё kёsaj qёndre - Individёt qё e pёrfitojnё ndihmё ligjore falas pranё kёsaj qёndre - Kategoritё qё e pёrfitojnё shёrbim ligjor falas pranё kёsaj qёndre Tё dhёnat e kontaktit pёr Ndihmёn Juridike Falas i gjeni si mё poshtё : 🌐www.ndihmajuridike.gov.al 📧Ndihmajuridike.elbasan@drejtёsia.gov.al
FLETЁ PALOSJE INFORMUESE PЁR NDIHMЁN JURIDIKE TЁ GARANTUAR NGA SHTETI SI NJЁ E DREJTЁ THEMELORE. 01.03.2023
FLETЁ PALOSJE INFORMUESE PЁR NDIHMЁN JURIDIKE TЁ GARANTUAR NGA SHTETI SI NJЁ E DREJTЁ THEMELORE.
FLETЁ PALOSJE INFORMUESE PЁR PЁRJASHTIMIN NGA TARIFAT DHE SHPENZIMET GJYQЁSORE . 01.03.2023
FLETЁ PALOSJE INFORMUESE PЁR PЁRJASHTIMIN NGA TARIFAT DHE SHPENZIMET GJYQЁSORE . KUSH DHE SI MUND TЁ PЁRFITOJЁ ?
FLETЁ PALOSJE INFORMUESE PЁR SHЁRBIMET QЁ OFROJNЁ GJYKATAT PЁR QYTETARЁT. 01.03.2023
FLETЁ PALOSJE INFORMUESE PЁR SHЁRBIMET QЁ OFROJNЁ GJYKATAT PЁR QYTETARЁT.
FLETËPALOSJE PЁR TARIFAT NË LEKË PËR VEPRIME E SHËRBIME QË KRYHEN NGA ADMINISTRATA GJYQËSORE 24.01.2023
FLETËPALOSJE PЁR TARIFAT NË LEKË PËR VEPRIME E SHËRBIME QË KRYHEN NGA ADMINISTRATA GJYQËSORE
FLETЁPALOSJE INFORMUESE SI TI DREJTOHEMI GJYKATЁS ME NJЁ KЁRKESЁ PADI 24.01.2023
FLETЁPALOSJE INFORMUESE SI TI DREJTOHEMI GJYKATЁS ME NJЁ KЁRKESЁ PADI
FLETËPALOSJE PËR ZYRAT E SHËRBIMIT PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM. 13.01.2023
FLETËPALOSJE PËR ZYRAT E SHËRBIMIT PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM.
FLETËPALOSJE PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM 13.01.2023
FLETËPALOSJE PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
MATERIALI PËR ZYRAT E SHËRBIMIT PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM 13.01.2023
MATERIALI PËR ZYRAT E SHËRBIMIT PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
MATERIALI PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM 13.01.2023
MATERIALI PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM