Titulli Publikuar më Veprime
VENDIM MBI NЁPUNЁSIN FITUES “SPECIALIST I SEKTORIT TЁ BUXHETIT DHE FINANCЁS” 17.04.2024
VENDIM MBI NЁPUNЁSIN FITUES NЁ PROCEDURЁN E PRANIMIT NЁ SHЁRBIMIN CIVIL GJYQЁSOR NЁ KATEGORINЁ EKZEKUTIVE “SPECIALIST I SEKTORIT TЁ BUXHETIT DHE FINANCЁS”
VENDIM MBI NËPUNËSIN FITUES NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQËSOR” 08.02.2024
VENDIM MBI NËPUNËSIN FITUES NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQËSOR”
NJOFTIM MBI TESTIMIN ME SHKRIM NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT, PËR “SPECIALIST BUXHETI” 05.02.2024
NJOFTIM MBI NËPUNËSIN FITUES TË TESTIMIT ME SHKRIM NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT, PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE “SPECIALIST BUXHETI”
NJOFTIM MBI TESTIMIN ME SHKRIM NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR “SEKRETAR GJYQËSOR” 05.02.2024
NJOFTIM MBI NËPUNËSIN FITUES TË TESTIMIT ME SHKRIM NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT, PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQËSOR”
N J O F T I M PËR SHPALLJE KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE "PUNONJËS ARKIVE" 31.01.2024
N J O F T I M PËR SHPALLJE KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE "PUNONJËS ARKIVE"
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQËSOR” 25.01.2024
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQËSOR” DEA BOJKO
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQËSOR” 05.01.2024
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN GJYQËSOR CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQËSOR”
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK “SPECIALIST FINANCE NË DEGËN E BUXHETIT” 05.01.2024
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN GJYQËSOR CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SPECIALIST FINANCE NË DEGËN E BUXHETIT”
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE SPECIALIST BUXHETI DHE FINANCE. 28.12.2023
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE SPECIALIST I SEKTORIT TЁ BUXHETIT DHE FINANCЁS.
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE SEKRETAR GJYQЁSOR. 28.12.2023
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE SEKRETAR GJYQЁSOR.