Title Published on Actions
Ne Gjykatën e Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, kandidatja e kualifikuar për të vazhduar konkurimin 21/12/2022
Mbyllje e procedures te Levizjes paralele per Sekretare gjyqesore, Gjykata Fier 13/12/2022
Vend Vakant Gjykata e Rrethit Fier sekretar gjyqesor 01/12/2022
Njoftim mbi mbylljen e procedures Gjykata Fier 07/11/2022
Njoftim mbi rezultatin e pranimit per pozicion sekretar gjyqesor 27/10/2022
SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL 2 (dy) pozicione - Sekretar Gjyqësor 21/10/2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak “Per pranimin ne sherbimin gjyqesor civil” 21/10/2022
Mbi hapjen e programit intership per pozicionin “Sekretar Gjyqesor" 13/10/2022
Njoftim mbi mbylljen e procedures te lëvizjen paralele per pozicionin “Sekretar gjyqesor” 03/10/2022
SHPALLJE PËR VENDE TE LIRA PUNE PER SEKRETAR GJYQËSOR (3 vende) 19/09/2022