Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Shkallës së Parë Juridiksioni i Përgjithshëm Fier.

 

Në kuadër të rritjes së transparencës ndaj pubikut dhe medias, informimit të saktë në kohën e duhur të qytetarëve lidhur me veprimtarinë e gjykatës, zyra për marrëdhënien me publikun dhe median në Gjykatën e Shkallës së Parë Juridiksioni i Përgjithshëm Fier azhornon këtë faqe, e cila mirembahet nga Ministria e Drejtesise. Këtu mund të gjeni të dhëna të ndryshme, qofshin ato civile apo penale për çështjet përkatëse.

 

 

Gjykata e Shkallës së Parë Juridiksioni i Përgjithshëm Fier gjykon çështje që hyjnë në kompetencën territoriale të qarkut të Fierit, të cilat varësisht objektit të gjykimit ndahen në çështje civile dhe penale. Veprimtaria e gjykatës bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në ligjin nr. 98/2016 “Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.

 

Misioni i gjykatës është gjykimi i mosmarrëveshjeve penale, civile, familjare duke u bazuar në dispozitat normative juridike dhe faktike, të mishëruara në vendimet gjyqësore.

 

Objektivat e Gjykatës së Shkallës së Parë Juridiksioni i Përgjithshëm Fier janë:

 1. Përmbushja e standarteve kohore dhe cilësore të gjykimeve;
   
 2. Njohja dhe zbatimin e vendimeve të GJEDNJ, duke synuar mbrotjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut;
 3. Rritja e besimit tek qytetarët dhe opinioni publik;
 4. Përmirësim i kapaciteteve të menaxhimit administrativ dhe financiar, në sajë të zbatimit të rregullave të brëndshme administrative dhe monitorimit lidhur me zbatueshmërisë së tyre;
 5. Krijimi i një ambjenti funksional pune dhe shërbimi;
 6. Adaptimin e vazhdueshëm të zhvillimeve teknologjike që shërbejnë dhe mundësojnë përmirësimin e mëtejshëm në veprimtarinë e gjykatës;

Në veprimtarinë e saj, Gjykata e Shkallës së Parë Juridiksioni i Përgjithshëm Fier udhëhiqet nga e drejta, e vërteta, ligjshmëria, ndershmëria, përgjegjshmëria, përkushtimi, pavarësia, transparenca, efikasiteti, barazia dhe bashkëpunimi.

Informacione më të detajuara rreth veprimtarisë së gjykatës mund të gjeni dhe në kategoritë e tjera përkatëse në këtë faqe.

 

Misioni i gjykates

 

Në ushtrimin e veprimtarisë së saj, Gjykata ka për qëllim të kërkojë respektimin e Kushtetutës, të ligjeve dhe akteve nënligjore, realizimin dhe mbrojtjen e dinjitetit, të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe të kontribuojë në parandalimin e shkeljeve të ligjit, në përputhje dhe në funksion të kërkesave të zhvillimit demokratik dhe të integrimit europian të Republikës së Shqipërisë. Menaxhimi me efektivitet dhe eficencë i fondeve buxhetore, të miratuara për pushtetin gjyqësor nga njëra anë me ligjin e buxhetit, e nga ana tjetër fondet e përfituara nga donatorë të ndryshëm, vendas apo të huaj, për të mbështetur pavarësinë e pushtetit gjyqësor. 

Objektivat:

 • Organizimin dhe konsolidimin e Gjykatës, si njësi efektive në realizimin dhe mbrojtjen e dinjitetit, të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe parandalimin e shkeljeve të ligjit, në përputhje dhe në funksion të kërkesave të zhvillimit demokratik dhe të integrimit europian të Republikës së Shqipërisë.
 • Menaxhimi me efektivitet Staf i orientuar drejt plotësimit të kërkesave të qytetarëve.
 • Shërbime publike me cilësi të lartë.

Përmirësimin e kushteve të gjyqesorit, nëpërmjet një menaxhimi sa më efektiv të fondeve të akorduara atij.   

 

ORARI I KRYERJES SË VEPRIMEVE ME PUBLIKUN

HËNË – PREMTE

ORARI                    08:00 - 13:30