Fatura për tarifën gjyqësore për kërkesë padi standarte ose 1% mbi vlerën e saj