REGJISTRI I KËRKESAVE VITI 2022

 

 Numër  

Data e regjistrimit  

 Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i Kërkesës          Tarifa  
 1.  24.01.2020

Kërkesë për informacion nga Qendra “BIRN Albania” përfaqësuar nga V.K

 29.01.2020

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Është dërguar informacioni i kërkuar dhe janë vënë në dispozicion të dhënat sipas kërkesës.

  

 

S’ka

 

2. 

 

02.02.2020 

 

 Kërkesë për informacion nga D.D 

 

 04.02.2020 

 

 

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Është dërguar informacioni i kërkuar dhe janë vënë në dispozicion të dhënat sipas kërkesës.

 

 

 

 

 S’ka

3.  31.01.2020 

Kërkesë për informacion nga F.S

 04.02.2020 

 

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Është dërguar informacion në formë elektronike e-mail e postare dhe janë vënë në dispozicion të dhënat sipas kërkesës.

 

 

S’ka

 4.  10.02.2020

 

 

 

 

Kërkesë për informacion nga I.H

 

 

 

 

13.02.2020 

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Është dërguar informacion në formë elektronike e-mail dhe zyrtare ku janë vënë në dispozicion të dhënat e kërkuara.

 

S’ka 
           
           
           
           
           

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE VITI 2019 

 

 Numër  

Data e regjistrimit  

 Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i Kërkesës          Tarifa  
 1.  09.01.2019

 

Lëvizja Mjaft!Kërkesë për informacion dhe plotësim pyetësori. 

 14.01.2019

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Është dërguar informacion në formë elektronike e-mail dhe është vënë në dispozicion pyetësori i plotësuar sipas kërkesës.

  

 

S’ka

 

2. 

 

15.01.2019 

 

 Kërkesë për informacion mbi numrin e çështjeve për vitin 2017 nga A.SH 

 


15.01.2019 

 

 

 

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Është dërguar informacion në formë elektronike   e-mail dhe është vënë në të dhënat sipas kërkesës mbi numrin e çështjeve për vitin 2017.

 

 

 

 

 S’ka

3.  15.01.2019 

 

Kërkesë për informacion mbi organizatat jofitimprurëse nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim  përfaqësuar nga K.H

 

 

16.01.2019 

 

 

 

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Është dërguar informacion në formë elektronike e-mail e postare dhe është vënë në dispozicion të dhënat mbi organizatat jofitimprurëse sipas kërkesës.

 

 

S’ka

 4.  29.05.2019

 

 

 

 

A.Ç nga global initiative kërkesë për informacion mbi numrin e çështjeve me objekt zgjidhje martese, martesave, ndryshimin e mbiemrit...etj

 

 

 

 

10.06.2019 

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Është dërguar informacion në formë elektronike e-mail dhe janë vënë në dispozicion pjesërisht të dhënat e kërkuara.

 

S’ka 
           
           
           
           
           

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE VITI 2018

 

Numër

Data e regjistrimit

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i Kërkesës

Tarifa

1.

 07.03.2018

 B.L “Birn Albania”/Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit.

 16.03.2018

 

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Është dërguar informacion në formë elektronike e-mail dhe është vënë në dispozicion dokumentacioni i kërkuar sipas kërkesës për strukturën organizative,strukturën e pagave të stafit të gjykatës, funksionet dhe detyrat e funksionarëve të gjykatës, listën emërore të gjyqtarëve, avokatët, ekspertët,cv të funksionarëve të lartë (kryetarit,sekretareve gjyqësore,kancelarit,kryesekretarit etj),programin e transparencës datë e miratimit, të dhënat e kordinatorit,rregulloret e miratuara dhe në fuqi të gjykatës, raportin vjetor të gjykatës,listën e tarifave të shërbimeve, buxhetin e vitit 2018, raportin e monitorimit të shpenzimeve për vitin e fundit financiar të analizuar,raportin e fundit të auditit të brendshëm,listën e kontratave të lidhura momentalisht me palë të treta.

 

 S’ka

2. 

 07.03.2018

 Kërkesë nga E.H kopje vendimit gjyqësor të vitit 2017 për A.H, informacion mbi gjëndje aktuale të gjykimit të kësaj çështje në shkallë të tjera të gjykimit.

 07.03.2018

  

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Me shkresën nr.27 Prot datë 07.03.2018 është dërguar informacioni i kërkuar sipas kërkesës kopja e vendimit gjyqësor të vitit 2017 për A.H, dhe informacion mbi gjëndje aktuale të gjykimit të kësaj çështje në shkallë të tjera të gjykimit

 

  S’ka

3. 

 07.03.2018

 Kërkesë nga E.H kopje e transkriptit të seancës së mbajtur në shkurt të vitit 2018 për Xh.O.

 07.03.2018

  

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Me shkresën nr.27 Prot datë 07.03.2018 është  dërguar informacioni i kërkuar sipas kërkesës në lidhje me transkriptit e seancës së mbajtur në shkurt të vitit 2018 për Xh.O.

 

  S’ka

4. 

 20.03.2018

 Kërkesë për informacion nga O.P me profesion gazetare.Kërkohet informacion për shtetasen GJ.B , si dhe kopje vendimit gjyqësor për këtë shtetase.

 20.03.2018

  

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Është dërguar informacion me datë 20.03.2018 në formë elektronike e-mail për shtetasen GJ.B , si dhe kopje vendimit gjyqësor për këtë shtetase.

 

  S’ka

5. 

 10.04.2018

 Kërkesë për informacion nga G.E “Birn Albania” me profesion gazetar.

 17.04.2018

  

Përfunduar

Pranuar kërkesa

 

Me shkresën nr.307/1 datë 17.04.2018 është dërguar informacioni i kërkuar sipas kërkesës në lidhje me ndërtimin e veprave për prodhimin e energisë elektrike nëpërmjet shfrytëzimit të burimeve ujore/hidrocentraleve të vegjël, HEC-eve në të gjithë territorin e vendit, numri i vendimeve dhe numrin e proceseve të pushuara gjatë viteve (2017-2018).

 

  S’ka

6. 

 08.06.2018

  Kërkesë për informacion nga qendra “Res Publica” përfaqësuar nga D.M

 12.06.2018

  

Përfunduar

Pranuar kërkesa


Me shkresën nr.450 prot datë 12.06.2018 është dërguar informacioni i kërkuar sipas kërkesës,numrin e avokatëve të caktuar kryesisht nga gjykata,numrin e çështjeve të përfaqësuar me avokatë kryesisht,buxhetin për pagimin e avokatëve të caktuar nga gjykata në proceset penale
për vitet (2016-2017).

 

 S'ka

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

9.

   

27.09.2018

 

 

 

 

29.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2018 

  

   Kërkesë për informacion nga organizata "Partnerët Shqipëri" përfaqësuar nga K.K

 

 

 

B.L “Birn Albania”/Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit përfaqësuar nga A.B

 

 

 

Kërkesë për informacion nga qendra “Res Publica” përfaqësuar nga D.M

 

 

  

 

01.10.2018

 

 

 

 

 

 

01.12.2018

 

 

 

 

 

 

19.12.2018

 

 

 

 

    Përfunduar

Pranuar kërkesa


Me shkresën nr.596 prot datë 01.10.2018 është dërguar informacioni i kërkuar sipas kërkesës për numrin çështjeve, vendimeve, ankimeve etj të cilat kanë patur si objekt gjykimit tubimet, organizatorët apo pjesëmarrësit në tubime gjatë dy viteve të fundit (2017-2018)
.

 

 Përfunduar

Pranuar kërkesa

Është dërguar informacion në formë elektronike e-mail dhe është vënë në dispozicion dokumentacioni i kërkuar sipas kërkesës dhe kopja e vendimit për A.A

 

 

Përfunduar

Pranuar kërkesa

Është dërguar informacion në formë postare dhe elektronike e-email dhe është vënë në dispozicion dokumentacioni i kërkuar sipas kërkesës.

 

 

 

 

 S'ka

 

 

 

 

 

 

 S'ka

 

 

 

 

 

S'ka

 

 

 

Shënim:          

Në këtë regjistër regjistrohen të gjithë kërkesat në kuadër të ligjit "Për të drejtën e informimit"