REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE VITI 2023

 

Nr.Rendor [1] 

Data e Kerkeses  [2]

Objekti i Kerkeses [3]                                                     

                                                                                                                                                     

Data e pergjigjes [4] Pergjigje [5] Menyra e perfundimit te kerkeses [6]                        Taria[7
           
 
1                             06.02.2023 Kërkesë për informacion për dhunën në familje                    08.02.2023                                      Kthim pergjigje me ane te shkreses Nr.1/1 Prot date 08.02.2023 nepermjet postes elektronike.  e plote

Nuk ka

           
 
2 14.02.2023 Kërkesë për informacion për vepra penale sjellje të dhunshme në ngjarje sportive                                                      14.02.2023                                                          Kthim pergjigje me ane te shkreses Nr.2/1 Prot date 14.02.2023  nepermjet postes elektronike.                                                                      E plote

Nuk ka 

           
 
3           09.03.2023 Kërkesë për vendime gjyqësore 09.03.2023        Kthim pergjigje me ane te shkreses Nr 3/1 Prot date 09.03.2023 nepermjet postes elektronike.                            E plote

                              Nuk ka 

           

 

REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE VITI 2022

 

Nr.Rendor [1] 

Data e Kerkeses  [2]

Objekti i Kerkeses [3]                                                     

                                                                                                                                                     

Data e pergjigjes [4] Pergjigje [5] Menyra e perfundimit te kerkeses [6]                        Taria[7
           

17                                17.02.2022 Kërkesë për informacion për çështje kryesisht me punonjësit e mediave 17.02.2022 Kthim pergjigje me ane te shkreses Nr.17 Prot date 17.02.2022 nepermjet postes elektronike.  e plote

Nuk ka

 

 

 

 

18 23.03.2022 Kërkesë për informacion për korigjim të përbërësve zgjedhor 24.03.2022 Kthim pergjigje me ane te shkreses Nr.18 Prot date 24.03.2022 nepermjet postes elektronike.  E plote

Nuk ka 

 

 

 

 

19 29.03.2022 Kërkesë për vendime gjyqësore të periudhës 2017-2020 29.03.2022 Kthim pergjigje me ane te shkreses Nr.19 Prot date 29.03.2022 nepermjet postes elektronike.  E plote

Nuk ka 

 

 

 

 

 

20 31.03.2022 Kërkesë për informacion 04.04.2022 Kthim përgjigje  me shkresën Nr 20/1 datë 04.04.2022 E plotë

Nuk ka 

 

 

 

 

21 08.04.2022 kërkesë për vërtetimin e Mandatit të Kryetarit të Bashkisë 08.04.2022 Kthim përgjigje  me shkresën Nr 21 datë 08.04.2022 E plotë

Nuk ka 

 

 

 

 

22 13.06.2022 Kërkesë për informacion për personat e proceduar me Caktim Masë Sigurimi "Arrest me Burg", me Masë të tjera sigurimi si dhe personat e proceduar penalisht 17.06.2022 Kthim përgjigje  me shkresën Nr 22/1 datë 17.06.2022 E plotë

Nuk ka 

 

 

 

 

23 13.09.2022 Kërkesë për informacion dhe vendosje në dispozicion të dokumentacionit 14.09.2022 Kthim përgjigje me shkresën Nr 23/1 datë 14.09.2022 E plotë

Nuk ka 

 

 

 

 

 

           

 

 1  Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
2  Data e regjistrimit të kërkesës
3  Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
4  Data e kthimit të përgjigjes
5  Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
6  Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
7  Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

 

 

REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE VITI 2021

 

 

Nr.Rendor [1]                                                          

Data e Kerkeses  [2] Objekti i Kerkeses [3]                                                                                             Data e pergjigjes [4] Pergjigje [5] Menyra e perfundimit te kerkeses [6]                        Taria[7]
1 10.03.2021                                                                                   Kerkese per informacion ne lidhje me çeshtjet e zhvilluara ne vitin 2020 si dhe çeshtjet e mbartura ne vitin 2021. Sa zgjidhje martese jane gjykuar ne vitin 2020 ne Gjykaten e Lushnjes .                                                                   10.03.2021                                                                              Kthim pergjigje me ane te shkreses Nr.1Prot date 10.03.2021 nepermjet postes elektronike.                                                                                                E plote                                         Nuk ka

 

2                                                                 15.04.2021                    

 

Kerkese per informacion ne lidhje me numrin e kerkesave te depozituara ne Gjykaten e Lushnjes qe kerkojne korrigjim te perberesve zgjedhor, numrin e kerkesave te depozituara qe nuk jane regjistruar ne listen e zgjedhjeve etj.                                                                                                                                     
15.04.2021                                                          Kthim pergjigje nepermjet postes elektronike                                                                                         E plote                              Nuk ka                        

 

3                                                                                         10.05.2021        Kerkese per informacion ne lidhje me çeshtjet e shqyrtuara nga viti 210 e ne vazhdim me objekt "Shpermblim demi pasuror dhe jopasuror". Datat dhe numrat e vendimeve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12.05.2021                                                                                                                      Kthim pergjigje me ane te shkreses Nr. 3 Prot date 12.05.2021 nepermjet postes elektronike.                                                                                        E plote                                                              Nuk ka                                                

 

4 28.05.2021 Sa eshte numri i kerkesave te depozituara ne Gjykate nga shtetas shqiptare qe kane 28.05.2021 Kthyer pergjigje ne rruge elektronike E plote nuk ka 
kerkuar korrigjim te perberesve zgjedhore per periudhen 16-25 prill 2021, per
zgjedhjet e dates 25 Prill 2021?
Sa eshte numri i kerkesave te depozituara nga shtetas shqiptare qe nuk ishin te
regjistruar ne listen e zgjedhesve te zones se qendres se votimit te vendbanimit te tyre,
per periudhen 16 - 25 prill 2021, per zgjedhjet e dates 25 Prill 2021?
Sa eshte numri i kerkesave te depozituara ne gjykate nga shtetas shqiptare qe nuk
kane qene fare te regjistruar ne ndonje nga listat e njesise se qeverisjes vendore, ku
kane vendbanim, per periudhen 16 - 25 prill 2021, per zgjedhjet e dates 25 Prill 2021?
Sa padi jane depozituar ne Gjykaten qe ju perfaqesoni, me baze ligjore Kreun X te
Kodit Penal te Republikes se Shqiperise “Vepra penale qe prekin zgjedhjet e lira dhe
sistemin demokratik te zgjedhjeve” Nenet (325 - 332), ne periudhen 16 prill 2021 deri
ne momentin qe ju do t’i ktheni pergjigje kesaj kerkese? Lutemi specifikoni per pdo
geshtje objektin, si dhe daten e depozitimit.
Sa eshte numri i procedimeve penale te referuara ne Gjykate nga Prokuroria me baze
ligjore Kreun X te Kodit Penal te Republikes se Shqiperise “Vepra penale qe prekin
zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik te zgjedhjeve” Nenet (325 - 332), ne periudhen
16 prill 2021 deri ne momentin qe ju do i ktheni pergjigje kesaj kerkese?
5 29.06.2021 •         Sa eshte numri aktual (viti 2021) i gjyqtareve ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lushnje, Dhoma 30.06.2021 Shkresa nr. 5 Prot date 30.06.2021 E plote Nuk ka 
Penale dhe Civile?
•         Sa eshte raporti aktual mes numrit te gjyqtareve dhe numrit te qeshtjeve per gjykim (ngarkesa e
punes per secilin gjyqtar)?
•         Sa ka qene numri i gjyqtareve ne vitet 2016, 2017, 2018, 2019 dhe 2020 dhe saka qene nder vit
raporti i numrit te gjyqtareve dhe numrit te qeshtjeve per gjykim (ngarkesa e punes per secilin
gjyqtar)?
 
• Sa eshte aktualisht (viti 2021) dhe sa ka qene ne vitet 2016, 2017, 2018, 2019 dhe 2020 kohezgja
mesatare e nje gjykimi per te gjitha gjykimet e parashikuara nga Kodi i Procedures Civile (?eshtjt
familjare, marredheniet e punes, pronesie, tregtare, vertetim fakti juridik, vertetesi/pavertetesi
dokumenti vjetersie ne pune, sigurim padie, leshim urdhri ekzekutimi, urdher mbrojtje,
pavlefshmeri titulli ekzekutiv, kundershtim veprimesh permbarimore, padia per kerkimin e sendit
nga personi i trete) dhe gjykimet e parashikuara nga Kodi i Procedures Penale (^eshtje penale
themeli, kerkesa sekuestroje, masa sigurimi, qeshtje ne seance paraprake, ekstradime, njohje
vendimi penal i huaj, lirim para kohe me kusht, konstatim parashkrimi i ekzekutimit te denimit)?
•         Sa gjyqtar jane shkarkuar si pasoje e procesit kalimtar te rivleresimit (Vetting-ut)?
•         Sa seshtje gjyqesore i jane kaluar nje gjyqtari tjeter, kur gjyqtari i ngarkuar i feshtjes nuk ka
mundur te kaloje procesin kalimtar te rivleresimit (Vetting-un)?
•         Sa eshte nevoja per shtese burimesh njerezore (gjyqtare) ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lushnje?
6 19.07.2021 1.    Numrin e çeshtjeve gjyqesore ne proces prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje 19.07.2021 Shkresa nr. 6 Prot date 19.07.2021 E plote Nuk ka 
me pale gazetar apo punonjes te medias, si edhe natyren e ketyre çeshtjeve, civile dhe
penale.
2.     Numrin e çeshtjeve gjyqesore te pushuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lushnje
me pale gazetar apo punonjes te medias, si edhe natyren e ketyre $eshtjeve, civile dhe
penale.
3.     Numrin e çeshtjeve gjyqesore te pezulluara nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lushnje
me pale gazetar apo punonjes te medias, si edhe natyren e ketyre çeshtjeve, civile dhe
penale.
 
4. Numrin e çeshtjeve gjyqesore prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje me pale
gazetar apo punonjes te medias, lidhur me veprat penale te Shpifjes dhe Fyerjes, si
dhe sa prej tyre jane pushuar, sa jane pezulluar dhe per sa ajne dhene vendime
pafajesie/fajesie.
5.     Numrin e vendimeve te marra nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lushnje me pale
gazetar apo punonjes te medias, si edhe natyren e ketyre qeshtjeve, civile dhe penale.
6.     Kopje te vendimeve te anonimizuara me padites gazetare ose punonjes te tjere te
medias per Qeshtjet civile me objekt marredheniet e punes.
7 01.11.2021 . CV/ Biografite e funksionareve tg larte (kryetarit, gjyqtareve, kancelarit, kryesekretarit, 09.11.2021 shkresa nr. 7.1 date 09.11.2021 materialet jane derguar me mail e plote Nuk ka 
sekretareve gjyqesore);
Formulargt e vetdeklarimit per integritetin e gjyqtareve; 
. Te dhenat e gjyqtarit te medias qe mbulon gjykaten tuaj; 
Rregulloret e miratuara dhe ne fuqi te gjykates (si rregulloren e brendshme, rregulloren
per mbrojtjen e te dhenave personale, rregulloren e marredhenieve me publikun dhe/ose
median); 
Raportin vjelor te gjykales per vitin me te fundit tg analizuar;
buxhetin e vitit 2021;
Raportin e monitorimit te shpenzimeve per vitin me te fundit financier te analizuar;
   Raporti i fundit i auditimit te brendshem ose auditimit nga Kontrolli i Larte i Shtetitose
organe te tjera mbikqyrese (nese ka);
 
Lista e kontratave te lidhura momentalisht me pale te treta (sherbime te kontraktuara ose
tenderuara), si dhe informacione mbi shumen e kontraktuar, palet kontraktuese,
pershkrimi  i mallrave ose sherbimevc te kontraktuara, plan zbatimi (afate kohore) dhe
monitorimit te tyre
 
8 11.11.2021 Kerkese per transkriptim ose seanca audio dhjetor 2015 per Ajsela Mattushi. Vendim gjyqesor per Xhino Aliço dhe info mbi gjendjen aktuale 12.11.2021 me poste eletkronike E plote

Nuk ka 

 

 

9 15.11.2021 Kerkese nga Flutura Çuko per : a ka kerkesa nga ana e prokurorise per heqje te zotesise per te vepruar personave te papergjeshem 17.11.2021 me poste eletkronike E plote

Nuk ka 

 

 

10 23.11.2021 Kerkese per çeshtjet me objekt zgjidhje martese per 2019-2020 24.11.2021 me poste eletkronike E plote

Nuk ka 

 

 

11 30.11.2021 Kerkese per ceshtjet me objekt heqje te pergjegjesise prinderore 01.12.2021 me poste eletkronike E plote

Nuk ka 

 

 

12 30.11.2021 Numri I ceshtjeve te gjykuara penale /civile per 2010-2021 06.12.2021 me poste eletkronike E plote

Nuk ka 

 

 

13 09.12.2021 Informacion per numrin e personave me mjekim ambulator/spitalor 09.12.2021 me poste zyrtarisht E plote

Nuk ka 

 

 

14 14.12.2021 Kerkese per rregj. Video dhe foto ne séance gjyqesore 15.12.2021 mail nuk u pranua

Nuk ka 

 

 

15 17.12.2021 Kerkese per info. Numri I çeshtjeve me objekt zgjidhje martese 20.12.2021 mail E plote

Nuk ka 

 

 

16 21.12.2021 Informacion per dhunen ne familje 21.12.2021 mail E plote

Nuk ka 

 

 

 

1 Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
2  Data e regjistrimit të kërkesës
3  Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
4  Data e kthimit të përgjigjes
5  Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
6  Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
7  Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

 

 

 

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE VITI 2020

 

 

Nr. Rendor (1) Data e regjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i përgjigjes (5) Tarifa (6)
1.  20.01.2020 Kërkesë për informacion 23.01.2020 Eshtë kthyer përgjigje në formë elektronike  Pa pagesë
2.  28.01.2020 Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit 28.01.2020 Eshtë kthyer përgjigje në formë elektronike Pa pagesë
3. 

29.01.2020

 

Kërkesë për informacion mbi numrin e çështjeve të gjykuara 30.01.2020 Eshtë kthyer përgjigje në formë elektronike Pa pagesë

 

4.                          16.04.2020                                                                Kërkesë në qoftëse janë gjykuar ose jo personat fizik dhe juridik  sipas kërkesës                                                                                                                                           17.04.2020                                                      Eshtë kthyer përgjigje në formë elektronike                     Pa pagesë     
5. 12.11.2020 Kërkesë për kopje të vendimeve me objekt: Vendosjen e sekuestros preventive, Revokim/Heqje sekuestro prevendtive, Konfiskim i pasurise. 16.11.2020 Eshtë kthyer përgjigje në formë elektronike Pa pagesë

 

 

 

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE VITI 2019

 

Nr. Rendor(1)                              Data e regjistrimit të kërkesës(2)                                                                          Objekti (3)    Data e kthimit të përgjigjes (4)                                                                                        Statusi i kërkesës (5)                                                      Tarifa(6)                          
1 16.01.2019

Kërkesë për:

1. Nr. total të OJF të regjistruar

2. Nr. total te OJF te shpërndara me vendim të Gjykatës Lushnjë

 

 

 

 

16.012019 Pranuar S'ka
2 18.02.2019

 

Kërkesë për çështje te gjykuara në 2018 sipas rëndësisë

 

 

 

 

18.02.2019 Pranuar S'ka
3 31.07.2019

 

Kërkesë për vërtetim mandati Kryetar Bashkie

 

 

 

05.08.2019 Pranuar S'ka