LIDHJA NR .   2

                         REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE GJYKATËS SË

                                                     RRETHIT GJYQËSOR PËRMET

 

 

Nr. rendor (1)

Data e

regjistrimit të

kërkesës (2)

Objekti (3) (Përmban edhe përmbledhje të kërkesës)

 

Data e kthimit të përgjigjes (4)

(Përmban edhe

përmbledhje të

përgjigjes)

Statusi i kërkesës (5)

Tarifa (6)

14

20/01/2020

Kerkese per informacion mbi te dhenat per autoritetin Publik

27/01/2020

Perfunduar

--------

15

28/01/2020

Kerkese per informacion mbi te dhnat e ceshtjeve Penale sipas neneve te percaktuara

30.01.2020

Perfunduar

-----------

16

11/02/2020

Kerkese per informacion

Per urdherat e mbbrojtjes te leshuar

 

15/02/2020

Perfunduar

---------------

17

12.11.2020.

Kerkese per informacion ,venie ne dispozicion te vendimeve per perdudhe 2010-2020

18.11.2020

Perfunduar

---------------

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

                                                                  VITI 2021

 

Nr. Rendor[1]

Data e kërkesës[2]

Objekti i kërkesës[3]

 

 

Data e përgjigjes[4]

Përgjigje[5]

 

Mënyra e përfundimit të kërkesës[6]

Tarifa[7]

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Numrirendor i kërkesave tëregjistruaranëRegjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2]Data e regjistrimit të kërkesës

[3]Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuarsipasparashikimeveligjorenëfuqi

[4]Data e kthimit të përgjigjes

[5]Përmbajtja e përgjigjes dukeu anonimizuarsipasparashikimeveligjorenëfuqi

[6]PërgjigjajepetE plotë/ E kufizuar/E refuzuar/E deleguar

[7]Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.