Mirësevini në portalin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Pukë.

 

Qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi funksionimin dhe  aktivitetin e këtij institucioni.

Ky portal është ndërtuar në kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedurial në gjykatë, në kuadrin e rritjes së transparencës ndaj publikut dhe medias, informimit në kohë dhe të saktë të qytetarëve me veprimtaritë e gjykatës.

Në rubrikat e këtij portali mund të gjeni informacion për seancat gjyqësore, shortin si dhe të dhënat mbi çështjet, qofshin ato civile apo penale.

Gjykata  Rrethit Gjyqësorë Pukë, e cila shtrin juridiksionin e saj në Rrethin Pukë, vepron si shkallë e parë për gjykimin e cështjeve penale, civile, familjare etj.

Gjykata e Rrethit Gjyqësorë Pukë synon të bëjë transparente veprimtarinë e punës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Pukë, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në mjediset e pritjes së publikut, Zyrën e Marrdhënieve me Publikun  si dhe faqes web www.gjykata.gov.al.

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQESORE PUKE 

Kontakt:  gjykatapuke@gjykata.gov.al

 

 

 

 

 

Njoftim terheqje dokumentacioni prane Arkivit shteteror te sistemit Gjyeqesore