Titulli Publikuar më Veprime
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË BRENDSHME “PËR ADMINISTRATËN GJYQËSORE
Procedura e hedhjes se Shortit Elektronik
Programi i Transparencës
Rregullore për menaxhimin aktiv të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “ Për marrdhëniet me Median dhe Publikun” 12.03.2019
Urdhër nr. 6/1 , datë 24.01.2017 , PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “ Për marrdhëniet me Median dhe Publikun”
Për zbatimin e rregullores së Arkivit , Për Νjësimin e Dokumentit Administrativ 12.03.2019
Urdhër Nr.23 , datë 26.07.2017 ( Për zbatimin e rregullores së Arkivit , Për Νjësimin e Dokumentit Administrativ)
“Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhërin e brendshëm" 12.03.2019
Projekt – Urdhër Nr.69 Prot. , Datë 28.02.2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhërin e brendshëm Nr.36. datë 24.01.2017 Rregullore e Brendshme e Gjykatës”.
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ADMINISTRIMIN E BRENDSHËM GJYQËSOR” 12.03.2019
Urdhër Nr.6 datë 24.01.2017, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ADMINISTRIMIN E BRENDSHËM GJYQËSOR”
Rregullore per mbrojtjen nga produktet e duhanit 12.03.2019
RREGULLORE NR.6 PROT. DATË 11.01.2018, PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA PËRDORIMI I PRODUKTEVE TË DUHANIT NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR SARANDË
Rregullore për mbrojtjen , përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale 12.03.2019
Urdhër Nr.21, datë 20.05.2016 “ Për Miratimin e Rregullores për mbrojtjen , përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.