STRUKTURA DHE ORGANIKA
                    GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR VLORE


Nr.

Funksioni

Numri Organik

Kategorizimi i pagës

1.

Kryetar

1

 

2.

Zv/Kryetar

1

 

3.

Gjyqtarë

14

 

4.

Kancelar

1

 

5.

Kryesekretar

1

III-b

6.

Sekretar Gjyqësor

17

IV-a

7.

Nëpunës Gjyqësor (Ftues)

4

 

8.

Kryetar i Degës së Buxhetit

1

III-b

9.

Specialist IT

1

IV-a

10 .

Specialist i marrëdhënieve me publikun dhe mediat

1

IV-a

11.

Arkivist

2

IV-b

12.

Magazinier

1

 

13.

Sanitar

2

 

14.

Shofer

1

 

15.

Mirëmbajtës

1

 

16.

Punonjës Sigurie

1

 

 

TOTAL

               48 punonjës

 

 

Organizimi dhe funksionimi i brenshëm i veprimtarisë së gjykatave përcaktohet hollësisht në ligjin nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në republikën e Shqipërisë”. Në këtë portal po cekim disa funksione kryesore në gjykatë:

Kryetari dhe zëvendëskryetari i gjykatës:

  • Kryetari i një gjykate zgjidhet sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara në ligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

 

  • Në mungesë të kryetarit, kompetencat e tij ushtrohen nga zëvendëskryetari. Zëvendëskryetari duhet të ketë të paktën pesë vjet përvojë profesionale si gjyqtar, nga të cilat të paktën tre vjet në të njëjtën shkallë. Zëvendëskryetari zgjidhet nga mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve për një mandat trevjeçar pa të drejtë rizgjedhjeje.

Në çdo gjykatë ngrihet dhe funksionon Këshilli i Gjykatës. Këshilli i Gjykatës përbëhet nga tre anëtarët e mëposhtëm, përveç kur parashikohet ndryshe:

  1. a) kryetari i gjykatës, i cili vepron si kryetar i Këshillit të Gjykatës;
  2. b) zëvendëskryetari i gjykatës;
  3. c) kancelari i gjykatës.

 Në rastet kur Këshilli i Gjykatës vendos për çështje të tjera të ndryshme nga ato disiplinore në lidhje me kancelarin, ai përbëhet nga:

  1. a) kryetari i gjykatës, i cili vepron si kryetar i Këshillit të Gjykatës;
  2. b) zëvendëskryetari i gjykatës; c) gjyqtari i renditur më pas, i zgjedhur në përputhje me parashikimet e nenit 26, pika 5, të ligjit nr. 98/2016.

 Në rastet kur Këshilli i Gjykatës vepron si komision disiplinor në procedimin ndaj nëpunësve të tjerë civilë gjyqësorë, ai përbëhet nga:

  1. a) kryetari i gjykatës, i cili vepron si kryetar i Këshillit të Gjykatës;
  2. b) zëvendëskryetari i gjykatës;
  3. c) një nëpunës i lartë civil gjyqësor i Këshilli të Lartë Gjyqësor, i caktuar nga ky i fundit.

Kancelari:

Kancelari është përgjegjës për menaxhimin e administrimit gjyqësor dhe në veçanti ka kompetencat e mëposhtme: a) është anëtar me të drejtë vote në Këshillin e Gjykatës; b) kryen veprime dhe merr vendime që lidhen me statusin e nëpunësve civilë gjyqësorë siç parashikohet në ligj; c) mbikëqyr procesin e organizimit dhe dokumentimit të ndarjes së çështjeve me short; ç) emëron, drejton, mbikëqyr dhe shkarkon punonjësit e gjykatës; d) mbikëqyr mirëmbajtjen e godinës së gjykatës.