Kontakt

Vendodhja :
Adresa :      
Lgj. “Hajro Çakërri”   Rr. Sulejman Delvina , Vlorë,

                   tel: +355 33 447 047, +355 33 423 927,  fax : +355 33 422 981,
           
                   e-mail :
kontakt.gjykatarrethitvlore@gjykata.gov.al ,  www.gjykata.gov.al

Specialist i Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë :

 Etleva Doraci 
 
e-mail:   kontakt.gjykatarrethitvlore@gjykata.gov.al

 


________________________________________________________________________________________


KLGJ KONTAKT MEDIA

Këshilli i Lartë Gjyqësor është i angazhuar për rikthimin e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, si një ndër objektivat e tij kryesorë. Këshilli i Lartë Gjyqësor synon përmirësimin e marrëdhënieve të gjyqësorit me median dhe publikun, lehtësimin e të kuptuarit prej publikut të mjeteve dhe mënyrës së komunikimit me gjykatat, të veprimtarisë dhe shërbimeve që ofrohen nga gjykatat, të mënyrës së marrjes së vendimeve dhe kufizimet në punën e gjyqtarëve. Transparenca, ndershmëria, llogaridhënia dhe besueshmëria janë parimet udhëheqëse të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe komunikimi do të kryhet në mënyrë profesionale, në çdo kohë.  

PLANI STRATEGJIK I KOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR

RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN


Këshilli i Lartë Gjyqësor

Adresa: Godina “Poli i Drejtësisë”, Rr. ‘Ana Komnena’ Tirane

Email: media@klgj.al

Website: www.klgj.al

Koordinatori për të drejtën e informimit

elis.kuci@klgj.al